XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMYO Öğrencilerinin Facebook Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Can Hanaylı
Org: Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: mehmet.can.hanayli_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)5342026807
Anahtar KelimelerSosyal medya, Facebook kullanımı, internet erişim araçları, internet reklamcılığı
ÖzetMESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIM SIKLIKLARI İLE FACEBOOK?TAKİ GÖNDERİ EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin Facebook kullanım sıklıkları ile gönderi beğenme düzeyleri arasındaki ilişkileri araştırmaktır. Aynı zamanda bu araştırma kapsamında meslek yüksekokulu öğrencilerinin internete erişim için kullandıkları cihaz türleri ve günlük ortalama internet kullanım süreleri de araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi seçkisiz (yansız) atama ile belirlenen toplamda 225 öğrenciden oluşmaktadır. İlişkisel tarama modelinde olan araştırmanın örneklemini Bilgisayar Programcılığı (N=75), Lojistik (N=75) ve Muhasebe (N=75) bölümlerinin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında örneklem üzerinde bölümler arası karşılaştırmalar yapıldığından dolayı bölümlere göre öğrenci dağılımları eşit alınmıştır. Araştırmada elde edilen verileri çözümlemek amacıyla aritmetik ortalama, yüzde ve frekans gibi betimsel analizlerin yanı sıra; tek örneklem t-testi, bağımsız örneklemler için t-testi ve bağımsız ölçümler için tek faktörlü ANOVA ile çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel çözümlemeler sonucunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin interneti ve sosyal medyayı sıklıkla kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bölümlere göre ve diğer sosyal medya ortamlarına göre karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitiminde Facebook?un etkili bir şekilde kullanılabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca meslek yüksekokulu öğrencilerini hedef kitle olarak seçen firmaların reklam içerikleri hakkında sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC