XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÇoklu Ortam Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kaygılarına Etkisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Çoruk
Org: Bulent Ecevit Üniversitesi, Karadeniz Ereğli Meslek Yüksek Okulu, Bigisayar Teknolojileri Bölümü,Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı
Country: TR
E-mail: hasancoruk_AT_beun.edu.tr

Yazar 2
Name: Recep Çakır
Org: Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Country: TR
E-mail: recepcakir_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÇoklu Ortam, Kesirler, Öz-yeterlilik, Akademik Başarı, Kaygı.
ÖzetÇoklu Ortam Kullanımının İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Kaygılarına Etkisi Özet Çoklu ortam, teknoloji geliştikçe tanımı değişen bir kavram olmakla birlikte; kelimeler (sözlü ya da basılı metin) ve resimlerin (şekiller, fotoğraflar, animasyon ya da video) birlikte sunulması olarak tanımlanabilir. (Mayer, 2005). Bu teknoloji ile bilgisayarların işlem gücü ve kontrol kapasitesiyle geleneksel işitsel ve görsel ortamın isteklendirme ve sunum kapasitesi bir araya getirilerek öğrenme ortamları oluşturulur. Bu öğrenme ortamları teknolojinin desteğiyle birden fazla duyu organına hitap eden uyarıcıları öne çıkartır. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin okul öncesinden üniversite sonrasına kadar tüm eğitim kademelerini etkilediği, öğretim programlarını değiştirdiği, okullarda da bu iyileştirmelerin etkisinin ve katkısının olduğu görülmesi, derslerde çoklu ortam destekli öğretim imkânını sunmaktadır. (Ersoy, 2005). Amaç 4. sınıf matematik dersi kesirler konusunda araştırmacı tarafından uzman görüşlerine göre hazırlanan çoklu ortamlarla desteklenmiş eğitim uygulamalarının, öğrencilerin matematik dersine yönelik başarı ve kaygı düzeylerine, bilgisayara yönelik kaygı düzeylerine etkisini araştırmaktır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 yılı 2. Döneminde, Zonguldak İl Merkezi’nde bulunan bir ilkokulun 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Okulda bulunan 4. sınıflardan iki farklı şube seçilerek, bir şubedeki öğrenciler deney grubu, diğer şubedeki öğrenciler ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Öğrencilerden araştırma dâhilinde olmak istemeyen ve testlere istemli cevap vermeyenler araştırma dışında bırakılarak deney grubunda 13 erkek ve 18 kız, kontrol grubunda da 12 erkek ve 19 kız olmak üzere 31’er öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Deney grubunda konular çoklu ortamlar kullanılarak 5 hafta süreyle işlenmiştir. Çoklu ortam materyalleri olarak araştırmacı tarafından Adobe Flash Professional CS6 programı ile uzman görüşlerine dayanılarak oluşturulan matematik dersi 4. Sınıf kesirler konulu eğitim yazılımı kullanılmıştır. Ayrıca yazılım dışında oluşturulan konu slaytları, animasyonlar ve videolar da kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise aynı konular geleneksel öğretim metotlarından düz anlatım tekniği, soru - cevap tekniği ve tartışma tekniği kullanılarak eşit sürede anlatılmıştır. Veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından (2013) geliştirilen ve gerekli güvenirlik çalışmaları yapılan “ Kesirler Konusu Başarı Testi”, Bindak (2005) tarafından geliştirilen “İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği” ve Ersoy(2005) tarafından geliştirilen “Bilgisayar Kullanımı Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. “Kesirler Konusu Başarı Testi” ve “İlköğretim Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeği” her iki gruba, “Bilgisayar Kullanımı Kaygı Ölçeği” ise sadece deney grubu öğrencilerine öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Veriler SPSS.18 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Başarı Ön-Testlerine yönelik Bağımsız Örneklem t – Testi Sonuçları incelendiği zaman, deney grubu başarı ortalaması X (d) = 11,77 ve kontrol grubu başarı ortalaması X (k) = 10,26 olarak bulunmuş, öntest sonuçlarına göre deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. (t (60) = 1.437, p=0,156>0,05). Sontest verileri analizi sonucunda ise deney grubu başarı ortalaması X (d) = 17,16 ve kontrol grubu başarı ortalaması X (k) = 13,00 olarak bulunmuş, deney gurubu yönünde anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (t(60) = 3.217, p=0,02<0,05). Cinsiyete bağlı olarak yapılan verilere göre kız öğrenciler için sontest sonuçları arasında deney grubu yönünde anlamlı fark bulunurken (t (35) = 4.509, p=0,00< 0,05 ), erkek öğrenciler için anlamlı farklılık oluşmamıştır (t (23) = 0.563, p=0,279> 0,05 ). Bulgular ışığında çoklu ortam uygulamalarının akademik başarıları artırmak açısından geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili bir öğretim çeşidi olduğu ve buna ek olarak kız öğrencilerin akademik başarı puanlarını artırmada erkek öğrencilere göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akbaba‘nın (2009) doktora tez çalışmasında da çoklu ortam uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarını geleneksel yönteme göre daha olumlu etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Bağımsız Örneklem t – Testi Sonuçları incelendiği zaman, grupların matematik kaygı testi ortalaması X (d) = 19.23, X (k) = 21.32 olarak ölçülmüştür ve anlamlı bir farklılık yoktur (t (60) = 0.876, p=0,385> 0,05 ). Grupların sontest ortalamaları ise X (d) = 19.72, X (k) = 22.34 olarak ölçülmüştür ve yine anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t (60) = 1.131, p=0,263> 0,05 ). Bulgular ışığında çoklu ortam uygulamalarının öğrencilerin matematiğe yönelik kaygılarını gidermede etkili bir yöntem olmadığı yorumu yapılabilir. Deney grubuna yönelik bilgisayar kullanımı kaygı ölçeği verileri Bağımlı Örneklem t – Testi Sonuçları incelendiği zaman öntest ortalaması X (dö) = 43.03 ve sontest ortalaması X (ds) = 36.52 olarak bulunmuş ve kaygı düzeyinde ki bu düşüş anlamlı bulunmuştur (t (30) = 3.719, p=0,001< 0,05). Bulgular ışığında, çoklu ortam destekli eğitim uygulamaları sayesinde öğrencilerin bilgisayarı etkin olarak kullanması sonucu var olan oluşan kaygılarının azaldığı yorumu yapılabilir. Araştırma çerçevesinde verdiği eğitimi çoklu ortamlar kullanarak destekleyen öğretmen ile görüşme yapılmış, ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırmacı tarafından hazırlanan çoklu ortam yazılımının başarılı bir öğretim aracı olduğunu bildirmiş ancak sınıfın kalabalık olması nedeni ile öğrenci merkezli kullanımı durumunda aksaklıklar çıktığını, zaman yetmediğini ve öğrencilerin konuyu tam kavrayamadığını bildirmiş, öğretmeni destekleyen ve öğrencilere konu anlatırken kullanacağı yardımcı materyal olarak bulundurulması gerektiğini bildirmiştir. Evlerinde bilgisayar ve internet olduğunu ve çoklu ortamların ders dışında ev ödevi ve dersle ilgili oyunlar oynama yöntemi ile de etkili bir eğitim aracı olduğunu bildirmiştir. Tecrübelerinden yola çıkarak araştırmada kullanılan yazılımın öğrencilerin derse yönelik başarılarını artırdığını, derse yönelik kaygılarını ve bilgisayar kullanımına yönelik kaygılarını bildirmiştir. Başarı ve Bilgisayar kullanımına yönelik kaygı konusundaki düşünceleri araştırma verileri ile desteklenmektedir ancak derse yönelik kaygılar konusunda araştırma verileri ile desteklenmemiştir. Öğrencilere form dağıtılarak matematik dersinin çoklu ortamlar kullanılarak işlenmesi konusunda düşünceleri sorulmuştur. 21 öğrenci Çoklu ortam sayesinde matematik dersini daha çok sevdiğini ve daha iyi anladığını bildirmiştir. 7 öğrenci derse yönelik herhangi bir fark gözlemleyemediklerini bildirmiş, 3 öğrenci ise bilgisayar kullanımı konusunda eksikleri olduğunu ve dolayısı ile de derse tam adapte olamadıklarını bildirmişlerdir. Araştırma sonuçları sayesinde kesirler gibi etkileşim gerektiren konularda öğretmenlerin, öğretim programcılarının, öğretim tasarımcılarının, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) (MEB, 2014) kapsamında çalışanların kuram-uygulama ilişkisinde daha isabetli kararlar alabilecekleri umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çoklu Ortam, Kesirler, Öz-yeterlilik, Akademik Başarı, Kaygı.   KAYNAKÇA Akbaba, B. (2009). Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Öğretiminde Çoklu Ortam Kullanımının Akademik Başarı Ve Tutumlara Etkisi. Yayımlanmış doktora tezi , Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Ankara. Akkoyunlu, B., Yılmaz, M. (2005), Türetimci çoklu öğrenme kuramı, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 , 9- 19. Alkan, C. (1988). Bilgisayar destekli öğrenme modülleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20, Sayı: 1-2, Altınışık, S. & Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarıları ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49. Dwyer, C. (1993). Eğitimde çoklu ortam (multimedya), ( Çeviren: N. Çeliköz), Eğitim ve Bilim Dergisi, 22, Sayı 108. Ersoy, Y. (2005). Matematik eğitimini yenileme yönünde ileri hareketleri: Teknoloji destekli matematik öğretimi. TOJET. 4;2;7 Güven, G., Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9, 68-79 Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Fatih Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden 1 Aralık 2013 tarinde edinilmiştir. Tatar, N., Yıldız E., Akpınar E., Ergin Ö. (2009). A study on developing a self efficacy scale towards science and technology. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 263-280 Yekta M. (2004). Çoklu Ortam Araçları Kullanılmış Web Tabanlı Uzaktan Mesleki Teknik Eğitimin Geleneksel Mesleki Teknik Eğitime Göre Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC