Paper 119

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (118) overview next (120)

119 - Title"TAM ÖĞRENME STRATEJİSİ" NİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
AuthorsŞemseddin KOÇAK, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Emrah YENİLMEZ, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama Merkezi
Prof. Dr. Zeynel CEBECİ, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama Merkezi
PC MemberYes
Contact personŞemseddin KOÇAK, kocaks__at__cu.edu.tr, 0-322-3387210
Main Fields6. Üniversite Bilişim Sistemleri
9. Uzaktan Eğitim
10. Internet Destekli Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsHer öğrencinin herbir konuyu %70 veya daha üzerinde öğrenebilmesi esasına dayanan eğitim kuramına Tam Öğrenme – Mastery Learning denilmektedir. Bu çalışmada eğitim ve öğretim faaliyetinde sorun olarak sıklıkla karşılaşılan öğrencilerin öğrenme eksiklerini ve nedenlerini tespit etmek ve bu yönde yapılabilecek eksiklikleri giderici çalışma alternatiflerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun yanında, her ünite sonunda varılan başarıyı belirlemek; yıl sonunda her derste gerçekleşen öğrenme düzeyini tespit etmek, öğrencilerin bireysel özelliklerini ve bu bireysel özelliklere uygun eğitim yapmayı gerçekleştirmek hedeflenmiştir.

Çalışmada Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okutulan Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersini alan 53 öğrenci kullanılmıştır. Ders, 10 üniteye ayrılmış ve her ünitenin tüm öğeleri taranarak 25 soruluk "çoktan seçmeli" izleme testi hazırlanmıştır. Çalışmada kontrol ve deney grupları kullanılmış, kontrol grubunda her üniteden sonra sadece izleme testi uygulanmış ve o teste ait sorular sorulmuştur. Deney grubunda ise yine her üniteden sonra izleme testi uygulanmış, bunun yanında önceki ünitelerden yanlış ve cevaplanamayan sorular öğrencilere tekrar sorulmuştur. Böylece kontrol grubu ile deney grubu arasındaki etkililik tespit edilmeye çalışılmıştır.

Çalışma sonunda, her öğrencinin her ünite sonunda öğrenme eksikleri ve yanlışları belirlenmiştir. Deney grununda yeni üniteye geçilmeden önce bir önceki ünitede tespit edilen eksik ve yanlışlar üzerinde durulmuş ve giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, her ünite sonunda öğrencilerin ve sınıfın ulaştığı başarı tespit edilmiştir. Böylece, yarıyıl sonunda üzerinde çalışılan derse ait gerçekleşen öğrenme düzeyi ile, bireysel özellikler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin verdikleri cevaplardan hareket edilerek, sınıfın % 70’den fazla öğrenme düzeyini gerçekleştirdikleri ve kontrol grubu ile deney grubu arasında anlamlı bir farkın bulunduğu görülmüştür.
Remarks

prev (118) overview next (120)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente