Paper 164

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (163) overview next (165)

164 - TitleGÜNÜMÜZÜN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLARAK TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE DENİZLİ'DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA
AuthorsCelalettin Serinkan, Pamukkale Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personCelalettin SERİNKAN, cserinkan_at_pamukkale.edu.tr, 2134030
Main Fields20. Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET

Tükenmişlik; kronik yorgunluk ve ümitsizlik hisleri, negatif bir benlik kavramının gelişmesi, iş yaşamı ve diğer insanlara yönelik olumsuz tutumlarla belirginleşen fiziksel, ruhsal ve mental bir enerji azalmasıdır (Çam, 1995).Yoğun bakım hemşireleri diğer servis hemşirelerine oranla çok daha fazla olan iş stresinin yanında, bireysel ve sosyal stres faktörlerinin de eklenmesiyle tükenmişlik yaşama riski taşımaktadırlar. Yoğun bakım ortamının sürekli olarak ağır hastalarla yüz yüze olması, dikkat ve uyanıklık gerektirmesi, nöbetler, vardiyalarla oluşan uykusuzluk ve iş yükü de hemşirelerde kronik yorgunluğa ve tükenmişliğe neden olabilmektedir (Koç, 1999; Sabuncu ve ark.,1999).
Araştırma sonucunda; hemşirelerin % 73’ünün 21-30 yaşları arasında, % 62,2’sinin evli, % 64,9’unun önlisans/lisans mezunu olduğu, % 54,1’inin ise mesleğini yapmaktan memnun olduğu saptanmıştır. % 67,6’sının 6 yıldan fazla süredir hemşirelik yaptığı ve çoğunluğunun da (% 75) nöbet + gündüz çalıştığı belirlenmiştir.
Duygusal tükenme alt grup puan ortalaması ile çalışılan bölüm ve mesleğini yapmaktan memnun olma arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Duyarsızlaşma alt grup puan ortalaması ile çalışılan bölüm ve sosyal hizmetlerden yararlanma durumu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Kişisel başarı alt grup puan ortalaması ile sosyal hizmetlerden yararlanma durumu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05).
Tartışma: SSK yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler, devlet hastanesinde çalışan hemşirelere göre daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşamaktadırlar. Bunun nedeni kurumlardaki yönetim işleyişinin, çalışma saatlerinin ve koşullarının farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Hemşirelik yapmaktan memnun olmayanlar duygusal tükenmişlik yaşamaktadırlar. Yapılan çalışmalarda mesleğini istemeyerek yapan hemşirelerde duygusal tükenmenin yüksek olduğu belirtilmektedir (Karadağ ve ark, 2002; Çam 1995; Aslan 2000). Mesleği severek yapma, başarıyı etkileyeceği ve hasta bakım kalitesini artıracağı gibi bireylerin iş doyumlarını da artırarak tükenmişliği önleyebilir.
Kurumun sosyal imkanlarından yaralanamayanların duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık yaşadıkları saptanmıştır. Sosyal imkanlardan yararlanma bireylerin iş doyumlarını olumlu yönde etkilediği gibi tükenmişlik yaşamalarını da önleyebilir. Bu nedenle hemşirelerin tükenmişlik yaşamamaları için kurumların sosyal imkanlarını artırmaları sağlanmalıdır.
Sonuç ve Öneriler: SSK YBÜ çalışanların yüksek oranda duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadıkları, kurumun sosyal imkanlarından yaralanamayanların duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık yaşadıkları saptanmıştır. Mesleğini yapmaktan memnun olmayanların ise duygusal tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir.
Mesleki riskin ve iş yükünün fazla, çalışma şartlarının ağır olduğu yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde rotasyon şeklinde çalışmaların yapılması, kurumların hemşirelerin yararlanabileceği daha fazla sosyal imkanlar ve aktiviteler gerçekleştirmesi, iş ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Remarks

prev (163) overview next (165)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente