Paper 85

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (84) overview next (86)

85 - TitleEğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri,Okul türü ve Yaş Değişkenine Göre Eğitimci Görüşleri
AuthorsVecihe Koç, Safranbolu Kız Meslek Lisesi
Fatma Özmen, Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personFatma Özmen, ftm_ozmen_at_yahoo.com, +90 4242370000 /4283
Main Fields14. Temel Bilişim Eğitimi
15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
18. Web Kurulumu ve Yönetimi
20. Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
23. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
Other Main FieldsGenel olarak, bilgi yönetimi stratejileri
Abstract + KeywordsEĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİ-OKUL TÜRÜ VE YAŞ DEĞİŞKENİNE GÖRE EĞİTİMCİ GÖRÜŞLERİ

İçinde bulunduğumuz yüzyıl “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmaktadır. Ulusların ve toplumların kalkınması artık büyük ölçüde, etkili bilgi yönetimi stratejilerine ve bunun sonucu olarak, “Entelektüel Sermaye” olarak da adlandırılan bilgi açısından iyi yetiştirilmiş insan gücüne dayanmaktadır. Bu bakımdan insan eğitimi gibi önemli bir görevi üstlenen ve bilgiye dayalı kurumlar olan okullarda etkili bilgi yönetimi büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırma, okullarda etkili eğitimin gerçekleştirilebilmesi ve okulların birer öğrenen örgüt haline getirilebilmesine yönelik olarak, bilgi yönetimi stratejilerini belirlemek; okullarımızın bu stratejileri uygulamada yöneticilerin etkililik düzeylerini öğretmen ve yönetici görüşleri temelinde ortaya koymak; ve ülkemiz okulları için öneriler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tunceli il merkezinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticiler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, araştırmacıların kendileri tarafından geliştirilen ve "aktif bilgi yönetimi", "bilgi ekibinin oluşturulması", "bilgi tabanının yaratılması", "bilgi haritalama", "kıyaslama yapma", "şebekeler ve bilgi ağları", "bilgi merkezlerinin oluşturulması" ve "bilgi yönetiminden sorumlu bir yöneticinin atanması" şeklinde sekiz boyut halinde hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Geliştirilme aşamasanıda, anketin faktör analizleri yapılmış ve Güvenirlilik (Alpha): .94, Geçerlilik (KMO): .86 olarak bulunmuştur.

Okul türü ve yaş değişkenine göre elde edilen sonuçlar denek gruplarının görüşleri arasında anlamlı farklılıklar oluştuğunu; bilgi yönetimi stratejilerine ilişkin belirlenen boyutların çoğunun ara sıra düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar eşliğinde daha etkili bilgi yönetimi stratejileri için önerilere yer verilmiştir.

Remarks

prev (84) overview next (86)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente