Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID202
TitleCERRAHİ KLİNİKLERİNDE SAĞLIK PERSONELİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: Nuriye DEĞİRMEN
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ndegirmen123__at__mynet.com

Author #2
Name: Kevser Yeter
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kevseryeter__at__gmail.com

Author #3
Name: Elif ÇALIK
Org: Dumlupınar Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: elifcpr__at__gmail.com

Other Author(s)
KeywordsCerrahi Sağlık Personeli, Bilişim
AbstractTıp bilişiminin amacı; bilişim teknolojileri kullanılarak bilgi yönetimi sağlamaktır. Günümüzde tıp alanındaki bilgisayar kullanımında yetersizliğe bağlı, bilgilerin toplanamaması, verilerin güvenli olmaması, gözlemlerdeki sübjektiflik sonucu; işgücü, para ve zaman kaybı oluşmaktadır.
Araştırmanın Amacı: Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ndeki cerrahi alanında çalışan sağlık personelinin bilgisayar kullanım durumlarını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma 01-11-2006, 31-12-2006 tarihleri arasında yapıldı. Tanımlayıcı nitelikte olan çalışmanın örneklemini; 7’si doktor, 5’i hemşire, 2’si sağlık teknikeri, 3’ü sağlık memuru olmak üzere toplam 17 personel oluşturdu. Katılımcılara uygulanan anket formu; bireylerin sosyo-demogrofik özellikleri ve bilgisayar kullanım durumlarını içeren 2 bölümden oluşturuldu. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.00 paket programı kullanıldı.
Sonuçlar; Araştırmaya katılan personelin %52,9’u kadındı. Yaklaşık %41,3’ı 28-32 yaş grubu, %41,2’si uzman doktor, %23,5’i sağlık meslek lisesi mezunuydu. %52,9’u hastanede Eroğlu Bilgi Yönetim Sistemi Bilgisayar Programı’nın kullanıldığını, tamamına yakını bilgisayar ve internet kullanmayı bildiğini, %52,9’u eğitimi sırasında bilgisayar dersi aldığını, sadece %5,9’u çalışmaya başladıktan sonra bilgisayar eğitimi aldığını, %82,4’ü veri kaydetmek için bilgisayar kullandığını, tamamı çalıştığı ortamda bilgisayar ve internet bulunduğunu ve yeterli olduğunu, %70,6’sı günde 1-3 saat bilgisayar kullandığını belirtmiştir. Yaklaşık %70’i paket programda hasta verilerini izleyebildiğini ve girebildiğini ifade etmiştir. 29,4’ü iş yoğunluğu ve zaman kısıtlılığı nedeni ile bilgisayar kullanamadığını, %47’si gerekli alt yapının sağlanması ve hizmet içi eğitim verilmesi şeklinde öneri getirmiştir. Sonuç olarak; bilgisayar eğitiminin artırılması ve bilgisayar kullanımının iş yoğunluğunu azaltacağı konusunda personelin bilinçlendirilmesi önerilmektedir.
Topics• Medikal bilişim
Comments
Paper 202.doc (121KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC