Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID43
TitleOKULÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ROLÜ
Author(s)Author #1
Name: Ahmet Ömer KACAR
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TURKİYE
Email: ahmetomer_kacar__at__hotmail.com

Author #2
Name: Nurettin DOĞAN
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TÜRKİYE
Email: ndogan__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsBilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitimin Rolü, Okulöncesi, Okulöncesi Eğitim, Okulöncesinde Bilgisayar Eğitimi, Okulöncesinde Bilgisayar Destekli Eğitim
AbstractOkulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına sayı(1&#8217;den 10&#8217;a kadar) ve şekil (kare, daire, üçgen, dikdörtgen) kavramlarını kazandırmada Bilgisayar Destekli Eğitim(BDE) ve Geleneksel Eğitim(GE) yöntemlerinin etkililiğini karşılaştırmak, bu konudaki BDE&#8217;in rolünü saptamak bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu çalışma Afyonkarahisar İli Merkez İlçesi, İlköğretim Okullarında anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına BDE ve GE yöntemiyle geometrik şekil ve sayı kavramı eğitimi verilerek BDE&#8217;in bu konudaki rolü araştırılmıştır. Araştırmaya iki ilköğretim okulundan 38&#8217;i erkek ve 42&#8217;si kız olmak üzere toplam 80 çocuk katılmıştır. Çocuklar bir deney ve bir kontrol grubuna ayrılmışlardır. Deney grubuna BDE, kontrol grubuna da GE yöntemi ile sayı ve şekil kavramı eğitimi verilmiştir. Eğitimden önce ve sonra &#8220;Geometrik Şekil Kavram Formu&#8221;(GŞKF) ve &#8220;Piaget&#8217;in Sayı Korunumu Testi&#8221;(PSKT) öntest ve sontest olarak uygulanmış, araştırma kapsamındaki çocuklara da bilgisayarla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla &#8220;Çocukla Görüşme Formu&#8221; ve ailelerine de &#8220;Veli Anket Formu&#8221; uygulanmıştır. GŞKF sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; BDE ile GE yönteminin kullanıldığı grupların şekil kavrama düzeyleri arasında eğitim öncesinden sonrasına anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur(p<.05). BDE yöntemi ile eğitim alan grup, GE yöntemi ile eğitim alan gruba göre daha başarılı olmuştur. PSKT&#8217;in tüm sayfalarını kapsayan toplam puanlar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde; BDE ve GE alan gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur(p<0.5). BDE yöntemi ile eğitim alan grup, GE yöntemi ile eğitim alan gruba göre daha başarılı olmuştur. Araştırma kapsamındaki çocukların velilerine uygulanan anket sonucunda, ailelerin büyük çoğunluğunun çocuklarının okulöncesi eğitim kurumlarında BDE almasının gerekli olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir.
Topics• e-öğrenme
Comments
Paper 43.pdf (289KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC