Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID5
TitleMESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Author(s)Author #1
Name: İBRAHİM KARAGÖZ
Org: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: BOLU/TURKEY
Email: karagoz_i__at__ibu.edu.tr

Author #2
Name: İLKER YILDIZ
Org: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: BOLU/TURKEY
Email: yildiz_i2__at__ibu.edu.tr

Author #3
Name: UĞUR ÖZERÇİN
Org: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: BOLU/TURKEY
Email: ozercin_u__at__ibu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsMeslek Yüksekokulu, Sınavsız Geçiş, Eğitim sorunları, Bilgisayar Okur Yazarlığı
AbstractMESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GELEN ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Öğr. Gör. İbrahim KARAGÖZ
Öğr. Gör. İlker YILDIZ
Uzman Uğur ÖZERÇİN

Teknoloji ve bilgisayar çağı olarak kabul edilen 21. yüzyılda tüm çalışanların, bilgisayar okur yazarı olması büyük önem kazanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığının 2005 yılında itibaren ilköğretim okullarında seçmeli bilgisayar dersinin ağırlıklı olarak “zorunlu” ders haline getirmesi ve bütün okullara hızla bilgisayar laboratuvarları kazandırması bunun bir göstergesidir.
Peki yarının ara elemanını yetiştiren meslek yüksekokullarında durum nasıl? Öğrenciler meslek yüksekokuluna geldiklerinde hangi düzeyde bilgisayar bilgisi ile gelip nasıl bir bilgi ile mezun oluyorlar?
2002 yılında kabul edilen 4702 sayılı yasa ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını bitiren öğrencilerin, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirme hükmü getirilmiştir.
Pek çok sorunu beraberinde getiren bu uygulamanın bir dezavantajı da, çoğunluğu meslek lisesinden gelen ve yarının ara eleman adayları olan öğrencilerin bilgisayar okur yazarlık düzeylerinin beklenin çok altında olmasıdır.
Sorunların bir an önce çözüme kavuşturularak, nitelikli, bilgili çağdaş ara elemanlar yetiştirilmesi zorunludur.
Yapılmakta olan araştırmada; meslek yüksek okullarına sınavsız gelen öğrencilerin bilgisayar okur yazarlık bilgisini ölçmek ve geleceğe yönelik beklentileri içersinde bilgisayar teknolojinin yerinin belirlenmesi, bu konulara ilişkin yeni kayıtlı öğrenciler ile ikinci sınıf öğrencileri arasındaki farklılıkların ortaya konulması hedeflenmiştir. Ayrıca araştırma bulgularından yararlanılarak bilgisayar eğitiminin sorunlarına olası çözüm önerileri de ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Araştırmanın örneklemini Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki toplam 4 adet Meslek Yüksekokulları’na 2005-2006 ve 2006-2007 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 30 soruluk anket bir ve ikinci sınıflara ayrı ayrı uygulanacak, sınıflar arasındaki farklılıklar da ortaya çıkarılacaktır. Örneklemden elde edilen sonuç tüm evrene genellenecektir. Araştırma tarama modeli esas alınarak yapılacaktır. Tarama modelleri, araştırmaya konu olan olay, birey yada nesneyi kendi koşulları içinde olduğu gibi betimlemeye çalıştığından bu araştırma için uygun bir modeldir. Verilerin yorumlanmasında frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri göz önüne alınacaktır.
Araştırma ikinci sınıf öğrencilerine anket uygulama aşamasında olup verilerin toplanması işlemi sürdürülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Meslek Yüksekokulu, Sınavsız Geçiş, Eğitim sorunları, Bilgisayar Okur Yazarlığı
Key words: Higher Vocational School, Placement without student select exam, Education problems, Computer Reading And Writing
Topics• Temel bilisim egitimi
Comments
Paper 5.doc (31KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC