Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID50
TitleTürkçe Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yaklaşımı
Author(s)Author #1
Name: ŞERİFE ATLI
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TURKEY
Email: serife_atli__at__mynet.com

Author #2
Name: NAZLI YILDIZ
Org: MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Country: TURKEY
Email: nazzll__at__hotmail.com

Author #3
Name: GÜLÇİN ATAR
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TURKEY
Email: gulcin.atar001__at__hotmail.com

Other Author(s)
KeywordsBilişim, Teknoloji, Türkçe Öğretimi.
AbstractTürkçe Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yaklaşımı
Şerife ATLI
Uşak Üniversitesi Eğt.Fak.
serifeatli__at__hotmail.com
Nazlı ATLI
Milli Eğitim Müdürlüğü
nazzll__at__hotmail.com
Gülçin ATAR
Uşak Üniversitesi Eğt.Fak.
gulcin.atar001__at__ hotmail.com
ÖZET
Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin başka alanlarla birlikte
eğitim öğretim alanına uygulanması beklenen bir sonuçtur. Bu gelişmeler öğretmenlik
mesleğini geleneksel olmaktan çıkarıp, çağdaş teknolojileri kullanabilen bireylerin
mesleği haline getirmektedir. Bu nedenle, özellikle öğretmen adaylarının eğitim
öğretim etkinliklerinde internet kullanımına ilişkin görüşleri büyük önem
taşımaktadır.
Araştırmanın problemi; Öğretmen adaylarının Türkçe öğretiminde bilişim
teknolojilerini kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın
evrenini Türkçe Öğretmenliği bölümüne devam eden tüm öğrenciler, örneklemini ise
Uşak Eğitim Fakültesinde Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıfına devam etmekte olan
öğrenciler (192 aday öğretmen) oluşturmaktadır.
Araştırma bulgularına göre, bilgisayar/internet tercih etme nedeni olarak % 36.46
’sı dersi zevkle işleyebilmek ilk sırada yer alırken, dersin işlenmesinde
kolaylık sağlaması % 31.77 ve ilgi çekmesi % 16.67 seçenekleri izlemiştir. Yüz yüze
eğitimi tercih eden katılımcı oranı yarıdan fazladır (% 61.98). Aday öğretmenlerin %
95.79’luk bir bölümü Türkçe konularının öğretilmesinde bilişim teknolojilerini
kullanılması gerektiği görüşüne katıldıklarını ancak %71.36' sı görev başındaki
Türkçe öğretmenlerinin bu yeterliğe sahip olmadıklarını düşündüklerini
belirtmişlerdir. On-line test sisteminin Türkçe öğretiminde etkin kullanılması %
73.96’ lık oranla okullarda Türkçe derslerinin en az 1/3 ünün bilgisayarlı
eğitimle verilmesi % 73.24 lük oranla desteklenmektedir. Eğitim sitelerinin Türkçe
öğretimini desteklediği görüşüne katılanlar az sayıdadır.
Sonuç olarak; Türkçenin okuma, yazma, konuşma ve dinlemeden oluşan dört temel
beceriyi kazandırmak için, aday öğretmenler bilişim teknolojilerini kullanılmasını
istemekte ancak bu konuda verilen eğitimi yetersiz bulmaktadırlar.

Anahtar Sözcükler: Bilişim, Teknoloji, Türkçe Öğretimi.

SUMMARY
OPİNİONS OF STUDENT TEACHERS UPON USE OF İNFORMATİON TECNOLOGY
Development Information Technologies and applying these developments on education
area with the other areas is a prospective result. These developments make teachers
the persons who can use modern tecnologies. So that it is important what especially
student teachers think about use of net on the education activities.
The problem of this reseach is to evaulation of student teachers opinions about use
of information tecnologies in turkısh language education. The universe of this
research are the students who are attending on education faculty department of
turkısh language education.
The sample group is consisted of the students who are attending on the 4. class in
Uşak Education Faculty, the department of Turkısh language education .
According to the findings: the reasons of preference net are watching lesson with
plesuare (%36.46), making lessons easier (%31.77), calling attention (%16.67) the
proportion of participants who are prefering face to face education is more than
half(%61.98).Student teachers are agree with the necessity of information technology
(%95.75), but they think that teachers who are still working don’t have the
ability of use of information technology (%71.36).
Student teachers are assisting use of online test systems in turkısh language
education effectively(%73.24)and giving the lessons with computers. The proportion
of student teachers who are aggree with the educational web sites aren’t
assisting turkısh language education is few.
According to the results: they want information tecnologies should be used for
bringing in reading, writing, speaking and listening abilities. But they find
education on this subject is deficient.
Key words: information, tecnology, turkısh language education
Topics• e-öğrenme
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC