Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID5
Title5651 sayılı yasa ve Web Sitelerine Erişimin Engellenmesi
Author(s)Author #1
Name: Baris GUNAYDIN
Org: Anadolu University
Country: Turkey
Email: barisg__at__anadolu.edu.tr

Other Author(s)
Keywordsİnternet Hukuku, Erişimin Engellenmesi, Yasal Düzenlemeler
AbstractMayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun“ biri geçici olmak üzere toplam 14 maddeden oluşmaktadır. Kanunun amacı ve kap¬sa¬mı; içe¬rik sağ¬la¬yı¬cı, yer sağ¬la¬yı¬cı, eri¬şim sağ¬la¬yı¬cı ve top¬lu kul¬la¬nım sağ¬la¬yı¬cı¬la¬rın yü¬küm¬lü¬lük ve so¬rum¬lu¬luk¬la¬rı ile in¬ter¬net or¬ta¬mın¬da iş¬le¬nen be¬lir¬li suç¬lar¬la içe¬rik, yer ve eri¬şim sağ¬la¬yı¬cı¬la¬rı üze¬rin¬den mü¬ca¬de¬le¬ye iliş¬kin esas ve usulleri dü¬zen¬le¬mek¬ olarak birinci maddesinde belirtilmiştir.
İnternet ortamında yapılan yayınlarda; eğer içeriğinde kanunun suç saydığı içerikte bir yayın olduğu konusunda yeterli şüphe varsa; İnternet ortamındaki bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilecektir. Söz konusu erişimin engellenmesi kararı, adli makamların yanı sıra idari makam olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından da verilebileceğini kabul edilmiştir. Adli makamlar tarafından verilebilecek erişimin engellenmesi kararı; soruşturma evresinde aciliyet söz konusu değilse Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh ceza hâkimi, gecikmesinde sakınca olan hallerde 24 saat içinde hâkim onayına sunmak kaydıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde ise bu suçlardan herhangi biri dolayısıyla yargılama yapan mahkeme tarafından verilebilir. İtirazı mümkün olan bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na gönderilir hükmü kanunda yer almaktadır.
Bu bildiride 5651 sayılı yasanın yasalaşma süreci ve internet ortamında yayıncılıkla ilgili haklar ve sorumluluklar açısından web sitesine erişimin engellenmesi konusu özelinde yasadaki diğer düzenlemelere değerlendirecektir.
.
Topics• Zararli Icerik ve Sansur
Comments
Paper 5.doc (27KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC