Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID81
TitleTAM ÖĞRENME STRATEJİSİ’NİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (3)
Author(s)Author #1
Name: Şemseddin Koçak
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: kocaks__at__cu.edu.tr

Author #2
Name: Emrah Yenilmez
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: yenilmez__at__cu.edu.tr

Author #3
Name: Sırrı Küçükarslan
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: skarslan__at__cu.edu.tr

Author #4
Name: Süleyman Dönmez
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: selucan__at__cu.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsTam Öğrenme, Bilgisayar Destekli Eğitim
AbstractÖZET
Her öğrencinin her bir üniteyi % 70 veya daha üzerinde öğrenebilmesi esasına dayanan eğitim kuramına Tam Öğrenme-Mastery Learning denilmektedir. Bu çalışmada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sorun olarak sıklıkla karşılaşılan, öğrencilerin öğrenme eksiklerini ve nedenlerini tespit etmek ve bu yönde yapılabilecek eksiklikleri giderici çalışma seçeneklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bunun yanında, her ünite sonunda varılan başarıyı belirlemek, yıl sonunda her derste gerçekleşen öğrenme düzeyini tespit etmek, öğrencilerin bireysel özelliklerini ve bu bireysel özelliklerine uygun eğitim yapmayı gerçekleştirmek hedeflenmiştir.
Bu çalışma, 2002-2003 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılında, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1. sınıfında okutulan Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersini, ilk defa alan 73 öğrenci üzerinde yapılmıştır.
Çalışma, Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersini alan A, B ve C olmak üzere üç şube (grup) üzerinde yapılmıştır. A ve B şubeleri 24’er kişiden oluşmakta olup deney gruplarını, C şubesi ise 25 kişiden oluşmakta olup kontrol grubunu oluşturmaktadır.
Çalışmada, Öğretim Yılının ilk dersinde, daha önceden güvenirlik analizi yapılmış olan (r= 0,619759), 60 soruluk bir test, kontrol (C) ve deney gruplarına (A, B) ön test olarak uygulanmış ve aralarındaki ilişkiye bakılmıştır. Her üç grubun puanları arasında, -istatistiksel açıdan- kayda değer bir farklılık bulunmamıştır.
Araştırmada, Öğretmenlik Mesleğine Giriş dersinde, ders kitabı olarak okutulan Eğitim Bilimlerine Giriş kitabı, 10 üniteye ayrılmış ve her ünitenin tüm öğeleri taranarak, 25 soruluk “çoktan seçmeli” İzleme Testleri hazırlanmıştır. Deney gruplarından A’da, her üniteden sonra İzleme Testi uygulanmış ve bunun yanında önceki ünitelerden yanlış cevaplandırılan ve cevaplandırılamayan (boş bırakılan) sorular öğrencilere tekrar sorulmuştur. Deney gruplarından B’de ise, her üniteden sonra, sadece o üniteye ait İzleme Testi uygulanmış ve o teste ait sorular sorulmuş; önceki ünitelere ait yanlış yapılan ve boş bırakılan sorular, soru olarak, tekrar öğrencinin önüne getirilmemiştir. Fakat, B grubunda da, öğrenciler yanlış yaptıkları ve boş bıraktıkları soruları görebilmişlerdir. Kontrol (C) grubunda ise, öğretim yılı başında uygulanan ön test, bir kez de öğretim yılı sonunda uygulanmış, bunun dışında, kontrol grubunda hiçbir test uygulanmamıştır. Öğretim yılı sonunda, grupların ön ve son test puanları karşılaştırılmış ve kontrol grubu ile deney grupları arasındaki “etkililik” tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalışma sonunda, A ve B gruplarında, her öğrencinin her ünite sonunda öğrenme eksikleri ve yanlışları belirlenmiştir. Deney gruplarından A’da, özellikle, yeni üniteye geçilmeden önce bir önceki ünitede tespit edilen eksik ve yanlışlar üzerinde durulmuş ve giderilmeye çalışılmıştır. B grubunda, öğrencilerden gelen yanlış cevaplanan ve –cevaplanmayarak- boş bırakılan sorular üzerinde ayrıca durulmamış, öğrencilere sadece bazı sorular konusunda yol gösterici rehberlik çalışmalarında bulunulmuştur. Ayrıca, her ünite sonunda öğrencilerin ve sınıfın ulaştığı başarı düzeyi tespit edilmiştir. Böylece, yarıyıl sonunda üzerinde çalışılan derse ait gerçekleşen öğrenme düzeyi ile bireysel başarılar belirlenmiştir.
Çalışmada, Öğretim Yılının son dersinde, daha önceden güvenirlik analizi yapılmış olan (r= 0,619759), 60 soruluk test, bu kez, son test olarak gruplara uygulanmış ve kontrol grubu ile deney grupları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Deney gruplarının kendi puanları (A, B) arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken; kontrol grubu ile deney grupları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür.
Topics• e-ogrenme
Comments
Paper not uploaded
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC