Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID82
TitleTIP ÖĞRENCILERI İÇİN WEB TABANLI BİYOİSTATİSTİK EĞİTİMİ
Author(s)Author #1
Name: Anıl Aktaş
Org: Akdeniz Universitesi
Country: Türkiye
Email: anilaktas__at__akdeniz.edu.tr

Author #2
Name: Filiz İşleyen
Org: Akdeniz Universitesi
Country: Türkiye
Email: ifiliz__at__akdeniz.edu.tr

Author #3
Name: Neşe Zayim
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: nzayim__at__akdeniz.edu.tr

Author #4
Name: Mehmet Kemal Samur
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: samur__at__akdeniz.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsUzaktan Eğitim, Web Tabanlı Eğitim, Biyoistatistik
AbstractWeb-tabanlı öğretimi, Internet’in kaynakları ve özellikleri ile desteklenmiş öğrenme ve öğretme olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde Web, öğrenciler için yeni ve zengin içeriği ile bilgi transferi sağlayan önemli öğrenme ortamlarından birisi olma yolundadır. Bu yöntemle, geleneksel yüz yüze eğitimin zamana ve mekana bağlı olma gibi engeller ortadan kalkmakta, öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerini denetleyebildikleri öğrenen odaklı bir ortam sunulabilmektedir.
Web-destekli öğretim, Web’ in sahip olduğu özelliklerden yararlanılarak bilginin ve etkinliklerin iletiminde yeni bir yaklaşımdır. Web-tabanlı eğitimin, geleneksel, posta yoluyla veya CD-rom destekli eğitimlere göre düşük maliyeti, anında hizmet desteği, başarı takibi ve değerlendirmesi gibi birçok açıdan üstünlükleri bulunmaktadır. Ancak Web kendi başına öğrencilerin öğrenmelerinde yeterli değildir. Öğretim kuramlarının ve öğretim modellerinin, Web’ in bir öğretim ortamı olarak kullanılabilmesi için uygulanması gerekmektedir. Gelişmekte olan teknolojilerinin sunduğu olanaklar ve internet kullanımının hızla yaygınlaşmasının da etkisiyle web tabanlı öğretim, hem geleneksel eğitim-öğretim süreçlerine destek hem de bu süreçlere alternatif bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle son yıllarda Internet üzerinden verilen eğitim programlarında önemli bir artış meydana gelmiştir.
Uygulanan web-tabanlı eğitim programları incelendiğinde, tıp ve sağlık eğitiminde göreceli olarak diğer alanlara göre uygulamaların daha geç başladığı ancak son yıllarda çalışmaların artmakta olduğu gözlenmektedir. Önceki çalışmalarının sonuçları web-tabanlı eğitimin tıp ve sağlık eğitiminin gelişmesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Hem mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, hem de mezuniyet sonrası eğitimde zaman ve mekândan bağımsız öğrenme ortamlarının sunulması kuşkusuz öğrencilere yarar sağlamaktadır. Ülkemizde tıp eğitiminde bu tür uygulamaların sayısı ise oldukça azdır.
Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi eğitim-öğretim programı içerisinde yer alan, geleneksel yüz yüze yöntemle gerçekleştirilen biyoistatistik eğitimine destek sağlamak üzere geliştirilme çalışmaları tamamlanmış olup, öğrencilere yönelik web-tabanlı biyoistatistik öğrenme ortamını tanıtmaktır. Öğrenme ortamının hedef kitlesi, temel tıp bilgisi ve bilgisayar okuryazarlığı bilgi ve becerilerine sahip tıp fakültesi öğrencileridir. Web-tabanlı biyoistatistik öğrenme ortamının geliştirilmesinde, literatürde yer alan öğretim tasarımı modellerinin içerdiği ortak beş süreç olan, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme süreçleri temel alınmıştır. Öğrenme ortamı geliştirme aşaması tamamlanmış olup uygulama ve değerlendirme aşamaları planlanmış ancak henüz gerçekleştirilememiştir. Hazırlanan biyoistatistik öğrenme ortamı nicel ve nitel yöntemler kullanılarak üç aşamada değerlendirilecektir. Bunlar ortamın kullanım kolaylığı, kullanıcı memnuniyeti ve ortamın başarı düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesi şeklindedir. Tıp fakültesi öğrencilerine destek olarak hazırlanan biyoistatistik öğrenme ortamının etkileri ise uygulama sonrası yapılacak olan değerlendirme çalışmalarıyla belirlenecektir.
Topics• e-ogrenme
Comments
Paper 82.doc (149KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC