Akademik Bilisim 2008

Öneri Özeti

ID98
TitleİLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN YARARLANMALARINA İLİŞKİN ANNE-BABA TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: MEHMET AKSÜT
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: dr.aksut__at__gmail.com

Author #2
Name: İBRAHİM ÖZER
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: ibooozer__at__hotmail.com

Author #3
Name: AYSUN GÜNDÜZ
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: aysun.gunduz__at__mynet.com

Author #4
Name: PINAR KAŞIKÇI
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TÜRKİYE
Email: pkasikci87__at__mynet.com

Other Author(s)GENİŞ ÖZET EKTEDİR
Keywordsinternet, ilköğretim, ana baba tutumları. Internet, Primary School, Parents Behaviours
AbstractGünümüzde teknolojik gelişmeler yaşamımızı büyük ölçüde etkilemektedir. Bilişim teknolojisini kullanmadan günlük yaşantımızı devam ettirmek pek olası görünmemektedir. Yetişkinlerin yanında çocuk yaştaki bireyler de interneti kullanmaktadırlar. Ana ve babaların çocukların internetten yararlanmaları konusundaki tutumları, onların sağlıklı gelişimi açısından çok önemlidir.
Araştırmanın amacı; çocukların internetten yararlanmalarına ilişkin ana baba tutumlarının değerlendirilmesidir. İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin internet kullanmaları konusunda ebeveynin nasıl bir tutum sergilediğinin açığa çıkarılması açısından bu çalışma önemlidir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Uygulanan ankette 20 soru bulunmaktadır. Tutumlar beşli likert ölçeği ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın evreni Uşak İli merkez ilköğretim okullarındaki öğrencilerin velileri, örneklemi bu okullardan tasadüfi örneklem yoluyla seçilen altı okulun 224 öğrencisinin velisidir.
Araştırma bulgularına göre; katılımcıların yarısından fazlası ilköğretim okulu mezunudur (% 55.36). İki çocuğu internet kullanacak yaşta olanlar (% 48.66) ile günde bir saat internet kullanabilir diyenler (% 54.91) katılımcıların önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Ana ve babalar; çocuklar internete girdiğinde uygun olmayan sitelere karşı önlem alınmalıdır (4,58). İnternet evleri okullardaki bilgi teknolojileri sınıfları sık sık denetlenmelidir (4,54) Okul yönetimi çocuğumun devamsızlığını hemen bildirmelidir (4,46), çocuklar internet evlerine büyükleri ile birlikte gitmelidir (4,20) ve çocuğum internet evine habersiz gittiğinde kesin ceza veririm (3,91) diye açık bir tutum sergilemektedirler.
Çocuğumun interneti kullanması bana keyif verir (2,51), internet çocukların yaratıcılığını engellemektedir (2,85),ailede yabancılaşmaya neden olmaktadır (3,18), „internet çocukların sağlıklı gelişimine olumsuz etkileri olabileceği (3,59) gibi konularda görüş birliğinin olmadığı görülmüştür.
Sonuç olarak; ilköğretim çağındaki çocukların internetten yararlanamaları konusunda ana ve babaların engelleyici bir tutum ortaya koymadıkları, bilişim teknolojisinin çocuklarının eğitiminde kullanılmasını destekledikleri, okul yönetimlerinin ders saatlerinde çocukların internet evlerine gitmelerini önlemek için tedbirler almalarını istedikleri tespit edilmiştir. Bilinçli internet kullanımının yaygınlaştırılması bağlamında, ana babalara bilişim eğitimi verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
SUMMARY
The technological developments affecting a big part of our life at present days.It isn’t most probably to continue our daily life without using the information technology. Such as adult people , more younger person who are in their childhood, use the internet as well.
Parental approaches, which are concerned about their children’s getting adventages at the internet is very important for their healty development.
The arm of research is to assess of porental approachess about adventages of using internet an their children.

This study is important for revealing now the porental approach about using internet the in 4 and 5th class students of primary school. The cross-hatching method is used,in the research.
There are 20 questions in the overall survey , which has been applying. The approaches has been assessing with 5 measure of likert.
The universe of research is the tutors of the center primary schools of Uşak and the exampler are 224 tutors of 6 school that these schools were choosed in random selection.

Parents should take precaution about their children (4,56). They must evaluate their children about their usage of net (4,54). School administrators should inform the absence (4,46). Children should go to internet cafes with their parents (4.20). I punish my children (3,91)

There aren’t any unity in the idea of; It gives me pleasure that my child uses internet (2.51), It hinders the child’s creativity (2,85) it causes being stranger (3,18), net effects child’s bevaviour in a bad way (3,59)

As a conclusion, it is determined that mothers and fathers don’t hinder their children from the bad sides of internet, they support their children in the data processing, they take precautions about using net of their children. It is thought that there will be a widen conscious net using for children and their parents.


Topics• e-ogrenme
Comments
Paper 98.doc (313KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC