Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Mobil Peer-to-Peer (P2P) Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme
Author(s) Author #1
Name : Oğuz Dönmez
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : oguz.donmez__at__ege.edu.tr

Author #2
Name : Ata Önal
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : ata.onal__at__ege.edu.tr

Author #3
Name : Levent Toker
Org : Ege Üniversitesi
Country : Turkey
Email : levent.toker__at__ege.edu.tr

Other Author(s)
Keywords mobil ad hoc ağlar, MANET, servis tabanlı yazılım geliştirme, peer-to-peer(P2P) , mobil peer-to-peer(P2P), bluetooth
Abstract ÖZET Dağıtık sistemlere yazılım geliştirmede makine-makine arayüzlerinin çokluğu engeliyle başa çıkabilmek için, servis tabanlı yazılım geliştirme kullanılabilir. Ad hoc sistemler, özellikle mobil ad hoc ağlar(MANET), sabit bir altyapı sağlamazlar. MANET?lerin önemli karakteristiği, devamlı olarak ortama giren ve çıkan düğümlerin söz konusu olmasıdır. Bu yüzden, servisler güvenilir değildir. Eğer SOA(Service Oriented Architecture)?nın temel bir servisi, broker gibi, erişilemezse bütün ortam bozulur. Bu yüzden, geleneksel sunucu-merkezi hesaplama ad hoc ağlarda uygulanabilir değildir. Eş düğümlere sahip bir P2P(peer-to-peer) sistem ise sabit bir altyapı içermez. Böyle bir sistemde, her donanım hesaplama ve haberleşme yeteneklerine sahiptir ve ortama kendi özel servislerini sunarlar. Bu cihazlar etkin bir biçimde çalışabilmek için diğer cihazların servislerini kullanmak isterler. Bu çalışmada mobil peer-to-peer ağ oluşturulmuştur. Bu ağın oluşturulması için Bluetooth kullanılmıştır. Bu ağın düğümleri olarak cep telefonları kullanılmıştır. Geliştirilen prototip sistemdeki cep telefonlarının görevleri: servis kayıtçısı, servis sağlayıcısı ve servis istemcileridir. ABSTRACT To cope with the challenge of designing software on distributed systems with multitude of machine-to-machine interfaces, the SOA is a promising concept. Ad-hoc systems, especially mobile ad-hoc networks (MANETs), cannot provide a fixed infrastructure. The important characteristic of MANETs is permanently arriving and leaving nodes in the environment. So, services are very unreliable. If a basic service of the SOA(Service Oriented Architecture), like the broker, is unreachable, the whole environment is broken. Thus, the traditional server-centric computing is not applicable in ad-hoc systems. In contrast, a P2P system with equal nodes does not imply a fixed infrastructure. In this system, each equipment has computing and communication capabilities and offers the environment its special services. In the same manner these devices want to consume services from other devices to work efficiently. In this study mobile peer to peer network was established. Bluetooth is used for establishing this mobile peer to peer network. Smart phones are used as nodes of this network. Functions of the smart phones of the developed prototype system are as follows: service provider, service registry and service requestors.
Topics • Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
• Web Servisleri