Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Tarihi Doku, Kent Planlama, Yapım Teknikleri ile Bir Kent Bilgi Sistemi Modeli ve 1995?ten bu yana Tarihi Bölge İstanbul-Kumkapı Örneği
Author(s) Author #1
Name : Olcay Çetiner
Org : Yıldız Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : cetinero__at__yahoo.co.uk

Author #2
Name : Berna Dikçınar Sel
Org : Yıldız Teknik Üniversitesi
Country : Turkey
Email : dikcinar__at__yildiz.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Kent Bilgi Sistemi, Kent Planlama, Yapım Teknikleri, Tarihi Doku
Abstract Kentleşmenin hızlı ve çarpık olarak yaşandığı ülkemizde ?Kent Bilgi Sistemi?nin kullanılması zorunluluk haline gelmiştir. İstanbul Metropoliten Alanı, ülkemizde hızlı kentleşmenin getirdiği sorunları en yoğun yaşayan kentlerimizin başında gelmektedir. Ayrıca kentleşmenin yoğun baskısı kentin tarihi dokusunu da tahrip etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi?nin, İstanbul Tarihi Yarımada projesi kapsamında, tarihi özelliği olan bölgelerde yapılacak planlama, kentsel tasarım ve mimari tasarım projelerine girdi sağlayacak Kent Bilgi Sistemi Modeli, Kumkapı bölgesi özelinde ele alınarak geliştirilmiştir (Bilgisayar Ortamında Araştırma ve Tasarım Lab. Ekibi, 1995). Sistemin veri tabanını bölgede bina bazında yapılan arazi tespit çalışmaları, bölgenin fiziksel ve ekonomik özelliklerini gösteren tablolar, binalara ait fotoğraflar ve bilgisayar destekli tasarım ortamında üretilmiş datalar oluşturmuştur. Model, Marmara Belediyeler Birliği kapsamında tanıtılmış ve belediyeler için örnek oluşturmuştur. 1996?dan beri model örnek alınarak bu alanda farklı kurumlarda (üniversiteler, araştırma kurumları, ilgili firmalar vb.) çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların bir kısmı devam etmektedir. Bildiride, 1995 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Laboratuvarı çalışmaları ile başlayan ve bugüne uzanan araştırmalar/çalışmalar ve bunların İstanbul Tarihi Yarımada?da yer alan Kumkapı bölgesine etkileri incelenmektedir.
Topics • İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup