Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Öğretmen Yetiştirmede E-Öğrenme Ortamlarının Yeri ve Önemi
Author(s) Author #1
Name : Deniz ÖZEN
Org : ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : deniz.ozen__at__adu.edu.tr

Author #2
Name : Nesrin ÖZSOY
Org : ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email : nozsoy__at__adu.edu.tr

Author #3
Name : Yusuf YILMAZ
Org : ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country : Turkey
Email :

Other Author(s)
Keywords E-öğrenme, Öğretmen Yetiştirme, Hizmet içi Eğitim
Abstract Öğretmen Yetiştirmede E-Öğrenme Ortamlarının Yeri ve Önemi Deniz Özen1, Nesrin Özsoy2, Yusuf Yılmaz3 1 Adnan Menderes Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi ABD, Aydın 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Aydın 3 Adnan Menderes Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Aydın deniz.ozen__at__adu.edu.tr, nozsoy__at__adu.edu.tr, yusuf.yilmaz__at__adu.edu.tr Özet: Uzaktan eğitim yıllardır uygulanmaktadır. Yıllar boyunca uzaktan eğitimin uygulanma biçimi teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıklar öğrenmeyi en üst düzeye çıkarabilmek için yapılmış ve günümüzdeki haline kavuşmuştur. Bugünün toplumu okuyamayan, yazamayan, yeterli matematiksel işlem yapamayan, kaynaklara ulaşamayan ve bunları kullanamayan, yönetemeyen, problemleri sınırlayamayan ve çözemeyen, sürekli olarak yeni teknolojileri, becerileri ve yapılması gereken işleri öğrenemeyen insanlara maalesef giderek çok az yaşama şansı vermektedir [1] . Bu nedenle teknolojinin uzaktan eğitimde kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Çeşitli teknolojiler uzak mesafeleri yakın hale getirmiş, bilgiye ulaşılması zor hatta imkânsız durumlarda eğitim ve öğretimi olanaklı kılmıştır. Teknolojinin öğretmen eğitimi alanında kullanımının hem öğretmen eğitimcilerine hem de öğretmen adaylarına faydaları vardır. Teknoloji yardımıyla öğretmen yetiştirmede sadece öğretmen adaylarının o anlık öğrenmeleri sağlanmayacak, aynı zamanda bu tür programların gelişmesi sürecine dahil tüm elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır [1] . Yalın (2008)?a göre genel anlamda uzaktan eğitim, birbirinden uzaktaki öğrenci ve öğretmenler arasındaki etkileşimin teknolojik araçlar yoluyla gerçekleştiği bir öğrenme-öğretme sistemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde uzaktan eğitimin en sık kullanıldığı teknoloji bilgisayar teknolojisi ve internet teknolojisidir. Bu teknolojilerin bize sağladığı; zaman ve mekândan bağımsızlık özellikleri bu teknolojilerin kullanım alanını arttırmıştır. Son yıllarda internet hızındaki gelişmeler ise bu teknolojinin uzaktan eğitimdeki yerini kalıcı hale getirmiştir. İnternet temelli eğitimle eş anlamlı olarak kullanılan birçok kavram vardır: internet temelli öğrenme, internete dayalı öğrenme, web temelli öğrenme, uzaktan öğrenme, e-öğrenme, sanal öğrenme? gibi [4]. Bu kavramlar uzaktan eğitim tanımı altında birleşmeleriyle birlikte aslında uzaktan eğitimin farklı uygulanış biçimleridir [4]. Bu araştırmada teknolojinin uzaktan eğitime bir yansıması olan e-öğrenme ortamlarının öğretmen eğitimindeki yeri ve önemi tartışılmıştır. E-öğrenme; internet/intranet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanabilir [2]. İnternet temelli eğitim, internet üzerinden içeriğin planlanıp, hazırlanıp, üretilerek sunulduğu ve değerlendirildiği bir uzaktan eğitim sistemi iken e-öğrenmede öğrenciler belirli bir beceri ya da bir konuyu öğrenmek için elektronik bir ortamla etkileşimde bulunurlar [4]. E-öğrenmenin geleneksel eğitim anlayışından en büyük farkı içerdiği teknoloji boyutu gibi görünse de gerçekte köklü bir değişimi öngörmektedir. Bu yaklaşım; bireyi merkeze alan, onu bilgiye ulaşma yönünde motive eden ve ona öncelik veren bir modeldir. E-öğrenme ile öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan eğitim etkinlikleri gerçekleştirilir [2]. Bu çalışmada MEB?de çalışmakta olan ve eğitim fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmenlerin eğitimi ve kendilerini geliştirebilmeleri için e-öğrenme ortamlarının önemi tartışılacaktır. Özellikle hizmet içi eğitimde geleneksel yöntemlere alternatif olarak e-öğrenme ortamları kullanılabilir. Geleneksel yöntemlerle yapılan hizmet içi eğitim programları büyük bir hedef kitleye kısa sürede ulaştırılamamaktadır. Teknolojinin olanaklarını kullanarak yapılan hizmet içi eğitim, çok sayıda öğretmene kısa sürede ulaşılmasını sağlayacaktır. E-öğrenmenin hayata geçirilmesi, daha kısa sürede bütün öğretmenlere ulaşılmasını ve öğretmenlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak eğitim alabilmelerini sağlayacaktır [3]. E-öğrenmenin hizmet içi ve lisans öğrencilerinin eğitiminde kullanılmasına sağlayacağı katkılar bu araştırmada tartışılacaktır. Çünkü e-öğrenme yönteminin kullanılması hizmet içi eğitime ayrılan bütçe ve insan kaynaklarından da ekonomi sağlanacaktır. Farklı disiplin alanları için öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde kullanılmak üzere web ortamından yararlanarak öğretim materyalleri geliştirilmelidir [3] . Ayrıca ülkemizde yapılmış ve yapılmakta olan uygulamalardan örnekler verilecek ve öğretmenlerin e-öğrenmeye bakış açıları incelenecek ve e-öğrenmeye yönelik öğretmen görüşlerine yer verilecektir. Bu çalışmanın gelecekte öğretmen eğitimi ve e-öğrenme ile ilgili olarak yapılacak olan araştırmalara kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: E-öğrenme, Öğretmen Yetiştirme, Hizmet içi Eğitim. KAYNAKLAR [1] Altan, M. Z. Teknoloji Yardımıyla Öğretmen Yetiştirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 209?216, (2001). [2] Aytaç, T. Geleceğin Öğrenme Biçimi: E-Öğrenme. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 3(35), (2003). [3] Gözütok, F. D., Gülbahar, Y. ve Köse, F. E-Öğrenme Yöntemi ile Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 135?156, (2007). [4] Yalın, H. İ. (Ed.). İnternet Temelli Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık, (2008).
Topics • E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim