Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları: 1963?den 2013?e Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış
Author(s) Author #1
Name : Bahadır YILDIZ
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : bahadiry__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name : Hale ILGAZ
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : hilgaz__at__hacettepe.edu.tr

Author #3
Name : S. Sadi SEFEROĞLU
Org : Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü
Country : Turkey
Email : sadi__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Bilim ve teknoloji politikaları, planlı kalkınma, AR-GE, okul-sanayi işbirliği
Abstract Toplumların gelişim süreçleri incelendiğinde bu süreçlerde teknolojinin oldukça etkin olduğu gözlenmektedir. Toplumların varlıklarını sürdürmede aralarındaki teknoloji farklılıklarının etkileri önemli bir değişkendir. Osmanlı İmparatorluğu?nun gerilemeye başlamasında bile teknoloji konusunda geri kalmasının etkileri bulunmaktadır. Örneğin, Avrupa?nın yelkendeki teknoloji üstünlüğü Osmanlı?nın denizlerdeki üstünlüğünü, toptaki teknoloji üstünlüğü de Osmanlı?nın karadaki üstünlüğü sona erdirmiştir denebilir. Cumhuriyet döneminde birçok alanda atılım yaşanmıştır. Türkiye?de sanayileşme politikalarının uygulamaya sokulması sayesinde yatırım harcamalarının düzene sokulmasına yönelik planlar yapılmıştır. Örneğin, Şakir Kesebir Planı, İsmet İnönü Programı, 1933-1937 ve 1938-1942 Sanayi Planlarına paralel Meslek Eğitimi Planları, Şevket Süreyya Planı gibi planlar bu dönemin ürünleridir (DPT, 2006). Eskiden bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ürettiği çelik ve enerji miktarı ile ölçülürken günümüzde bilişim teknolojileri ile elde edilen, işlenen, iletilen, saklanan, bilgi miktarı ile ölçülmeye başlanmıştır. Teknolojinin toplumsal gelişmedeki öneminin farkına varılmış olmasıyla 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş ve planlı kalkınma dönemi başlatılmıştır. 1963 yılında Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planıyla başlayan bu süreç 2007-2013 yılları için hazırlanan Dokuzuncu 5 Yıllık Kalkınma Planı ile günümüze kadar devam etmiş bulunmaktadır. Bu çalışmada temel olarak Cumhuriyet döneminde hazırlanmış olan kalkınma planları incelenmiştir. Bu bağlamda planlar teknoloji politikaları açısından değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda kalkınma planları incelenerek teknoloji politikaları bakımında gözlenen değişiklikler, teknoloji politikalarını ilişkin yaklaşımlar ve gerçekleştirilen/gerçekleştirilemeyen hedefler belirlenmiştir. Bu süreçte yaşanan güçlükler ve bu güçlüklerin toplumsal siyasal nedenleri sonuçlarıyla tartışılmıştır.
Topics • Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı