Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Türkiye?de Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları
Author(s) Author #1
Name : Ümmühan Avcı
Org : Başkent Üniversitesi
Country : Turkey
Email : uavci__at__baskent.edu.tr

Author #2
Name : Meltem Kurtoğlu
Org : Uşak Üniversitesi
Country : Turkey
Email : meltemkurtoglu__at__gmail.com

Author #3
Name : Süleyman Sadi Seferoğlu
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : sadi__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Kalkınma planları, teknoloji politikaları, teknoloji yayılımı, sayısal uçurum
Abstract Teknoloji insanlığın başlangıcından beri toplumsal yaşamı birçok yönden etkileyen bir unsur olmuştur. 21.yüzyılda önemini giderek artırarak ekonomiden siyasete, eğitimden bilime her alanda önemli bir yer tutmuş ve sürekli olarak gelişerek toplumsal yaşama katkısını üst düzeye çıkarmıştır. Öyle ki, günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile teknolojideki ilerlemişlikleri arasında doğru bir orantının bulunduğu gözlenmektedir. Öte yandan bir ülkenin teknolojide ilerlemesinde, teknoloji üretimi ve kullanımı konusunda başarılı politikaların izlenmesinin önemli rolü olduğu söylenebilir. Günümüzün gelişmiş ülkeleri incelendiğinde, o ülkelerin kalkınma sürecinde, alınan kararların ve izlenen politikaların önemli işlevlerinin olduğu anlaşılmaktadır. İzlenen politikalar arasında özellikle uygulanan eğitim ve teknoloji politikalarının ve bu politikaların uygulanış biçimlerinin önemli olduğu bir gerçektir. Bunun yanında ayrıca yürütme organlarının alınan kararlara bağlılıklarının ve bu kararları uygulamadaki tutarlılıklarının da planlı kalkınma sürecinde büyük etkisi bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağ, dijital olarak çok fazla üretimin yapıldığı, üretilen bir teknolojinin neredeyse yeterince kullanılmadan eskidiği bir çağdır. Uygulanan eğitim ve teknoloji politikalarının da hızla gelişen ve değişen çağın getirdikleri doğrultusunda değişmesi gerektiği söylenebilir. Ülkemizde cumhuriyetin kurulduğu günden günümüze kadar planlı kalkınma politikalarına uygun bir şekilde her dönemde, dönemin koşullarına uygun planlamaların yapıldığı gözlenmektedir. Ancak uygulamaların planlarda belirtildiği şekilde ve hızda gerçekleştirilemediği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde özellikle 1960?lı yıllardan beri hazırlanan kalkınma planları; teknoloji, teknoloji kullanımı, teknolojinin yayılımı açılarından incelenmiştir. Bu inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda toplumun teknolojik yeniliklere bakış açısı, teknoloji politikalarının uygulanması sürecinde yaşananlar, politikaların uygulanması sürecinde karşılaşılan engeller ve bu konuda alınan önlemler ele alınmıştır. Öte yandan ayrıca her planlama döneminde ağırlıklı olarak hangi konu başlıkları üzerinde durulduğu ve bunun nedenleri irdelenmiş bu konuyla ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Topics • Eğitim Teknolojileri