Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title BİLİŞİM ŞURALARI, TEKNOLOJİ POLİTİKALARI VE EĞİTİM
Author(s) Author #1
Name : Ahmet AKINCI
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : akincia__at__hacettepe.edu.tr

Author #2
Name : Süleyman Sadi SEFEROĞLU
Org : Hacettepe Üniversitesi
Country : Turkey
Email : sadi__at__hacettepe.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Bilişim şuraları, Kurultaylar, Teknoloji Politikaları, Eğitim
Abstract Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akıl almaz bir hızla geliştiği günümüzde bunlara kayıtsız kalmak imkansız gibi görünmektedir. Sağlıktan eğitime, hukuktan ekonomiye her alanda bilişim teknolojilerinin etkisini görmek mümkündür. Ayrıca yaşadığımız 21. Yüzyılda bireylerde olması istenen nitelikler de değişmiştir. Geçen yüzyıl başlarında bireylerin okuma-yazma becerisine sahip olmaları yeterli görülürken, günümüzde teknolojiyi kullanan, yeni ürünler ortaya çıkarabilen, üst düzey düşünme becerilerine sahip bireyler olmak zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde de bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmak bu çerçevede ele alınmakta ve bu amaçla çeşitli planlamalar yapılmakta, bu planları uygulamaya koymak için harcanan çabalar göze çarpmaktadır. Bu bağlamda 2002 ve 2004 yıllarında Türkiye Bilişim Şuraları düzenlenmiştir. Bu şuralarda Türkiye?de bilişim sektörünün gelişimi, iletişim altyapısı, e-devlet çalışmaları, Ar-Ge çalışmaları, Hukuk ve Eğitim alanlarındaki çalışmalar mercek altına alınmıştır. Bilişim şuralarında, en temel noktanın yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç olduğu belirtilerek bunu sağlamanın yolunun eğitim ve öğretimden geçtiği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitimin yeniden yapılandırılmasının zorunlu olduğu dile getirilmiştir. Bu yapılanmanın, bilişim teknolojileri ile toplumumuzun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin ihtiyaçlarına göre değiştirecek nitelikte olması gerekliliği de ön plana çıkarılmıştır. Bu arada bilgili insan gücü yetiştirmenin en büyük hedef haline getirilmesi önerilmiştir. Bilişim şuralarında, bilgi toplumuna doğru insan gücü modelini belirlemek üzere, ülkemizdeki arz ve talep kanatlarının gruplaması yapılmış ve bu iki kanat Türkiye özelinde birbiri ile kesiştirilerek gerekli hedef politika ve stratejiler belirlenmiştir. Şura raporlarında ülkemiz vatandaşlarına sağlanan eğitim-öğretim olanakları ?Okul öncesi, İlk ve Orta Öğretim; Yüksek Öğretim; Uzaktan Eğitim; Özel Kurslar ve Sertifika Programları? şeklinde sıralanarak incelenmiştir. Öte yandan ayrıca bu eğitimlere ihtiyaç duyan insanlar da yaşlarına göre ?Okul öncesi ve okul çağındaki nüfus (5-25 yaş); Çalışma yaşamındaki nüfus (15-55 yaş) ve Emekli nüfus? şeklinde gruplandırılmıştır. Bu çalışmada, 1. ve 2. Bilişim Şuralarında Eğitim çalışma grubunun raporları incelenmiş, raporların ortak noktaları ve farklılıkları ortaya konmuş, raporda belirlenen hedeflerin hangilerine ne düzeyde ulaşıldığı değerlendirilmiştir. Her iki şurada da ortak hedef, ülkemizin bilgi toplumuna dönüştürülebilmesi ve bilişim teknolojilerini hem kullanan hem de dünya ölçeğinde üreten bir konuma gelmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesi olarak ifade edilmiştir. Şuralarda belirlenen görüşlerin bir an evvel hayata geçirilmesinin önemi üzerinde de önemle durulmuştur. Çalışmalar sırasında bilgi toplumuna dönüşme hedefinin toplumun her kesimi tarafından kabul edildiğinin ve bu hedefe ulaşılacağına inancın büyük olduğu görülmüştür. Günümüzde eğitim alanında yapılan çalışmalara bakıldığında, bilişim şuraları sonuç raporlarında önerilen bazı görüşlerin gerçekleştirildiği görülürken bazılarının ise uygulanmadığı görülmektedir. Bilişim teknolojileri kullanılarak eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve bilgi toplumuna geçişin İlköğretimden başlanması düşüncesi kapsamında birçok okulda bilgi teknolojisi sınıfları oluşturulmuş ve bunların internete erişimleri sağlanmıştır. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığına ve Üniversitelere önerilen uzaktan öğrenme merkezleri açılması, kamu personeli bilişim sınavını yasalaştırılması gibi projelerin hayata geçirilmesinde sıkıntılar yaşandığı da görülmektedir. Ayrıca Bilişim Şurasının ikincisinin 2004 yılında yapılmış olması ve daha sonra devam ettirilmemiş olması da büyük bir eksiklik olarak kendisini hissettirmektedir. Oysa Bilişim Şuraları vb etkinlikler, bilim ve teknolojide hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde toplumda bu konulara dikkatlerin çekilmesinde, toplumun farklı kesimlerinde farkındalığın yaratılmasında ve gerçekleştirilecek etkinliklerde itici güç olabilecek kapasiteye sahiptirler. Diğer yandan bilgi toplumuna geçişin ve toplum olarak çağa uygun becerileri kazanmak için politika geliştirmenin sadece Bilişim Şuralarıyla olmayacağını unutmamak gerekir. Benzer şekilde TÜBİTAK tarafından hazırlanan ?Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri? başlıklı projenin temelini, bilim ve teknolojinin uzun dönemli ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından birisi olduğu ve bilim ve teknoloji politikalarının bu gelişimin hızını ve yönünü etkilemenin bir aracı olduğu düşüncesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda bilişim konusunda düzenlenen kurultay, sempozyum vb etkinliklerin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda yapacakları katkıların toplumsal gelişme açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir.
Topics • Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
• Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı