Akademik Bilişim 2010 - Muğla Üniversitesi

Title Erken Bilgisayar Okuryazarlığı Bağlamında Bilgisayar Dersi Öğretim İzlencesi
Author(s) Author #1
Name : Ahmet Çebi
Org : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Country : Turkey
Email : cebia__at__omu.edu.tr

Other Author(s)
Keywords Erken Bilgisayar Okuryazarlığı, Anlaksal Gelişim, Bilgisayar Dersi Öğretim İzlencesi
Abstract Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 yılında bilgisunar (internet) ortamında sanal kaynak, 2007 yılında da basılı kaynak olarak "İlköğretim Bilgisayar Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı" adıyla bir öğretim izlencesi yayımlamıştır. Bu izlencede, ilköğretim birinci sınıftan sekizinci sınıfa değin öğrencilere bilişim teknolojileri alanında nelerin, niçin, nasıl, ne ölçüde kazandırılması gerektiği, tek tek sıralanmıştır. Piaget'nin anlak gelişimi kuramının bilgisayar okuryazarlığı alanyazınında çeşitli kavramsallaştırmalara yol açtığı bilinmektedir. Bunlardan biri, "erken bilgisayar okuryazarlığı" kavramsallaştırmasıdır. "Erken bilgisayar okuryazarlığı" kavramsallaştırmasını belirleyen, ilköğretim birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencilerinin Piaget kuramı ışığında ortaya konulan anlaksal gelişim özellikleridir. 2006 yılında sanal kaynak, 2007 yılında da basılı kaynak biçiminde yayımlanan bilgisayar dersi öğretim izlencesinin ilköğretim birinci, ikinci, üçüncü sınıflar için önerdiği içerik (ünite), amaçlar (kazanımlar), öğretme-öğrenme süreci (etkinlik ipuçları, açıklamalar), ölçme-değerlendirme türünden kimi öğelerin "erken bilgisayar okuryazarlığı" bağlamında irdelenmesi, bu çalışmanın ana izleğini oluşturmaktadır.
Topics • Temel Bilişim Eğitimi