Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Vizyon 2023 Strateji Belgesi ve Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Ergün Akgün
Kurum: Uşak Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Uşak
Ülke: Turkey
E-Posta: ea.ergunakgun__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: Erdi Okan Yılmaz
Kurum: Uşak Üniversitesi, Uzaktan Eğitim MYO, Uşak
Ülke: Turkey
E-Posta: erdi.yilmaz__at__usak.edu.tr

Yazar #3
Ad Soyad: Süleyman Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi__at__hacettepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi, Vizyon 2023, Bilim ve Teknoloji Politikaları
Özet:Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) öncülüğünde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Türkiye’nin yeni bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesi amacı ile hazırlanan Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003–2023 Strateji Belgesi, Türkiye’nin hızla gelişmekte olan geleceğin teknolojilerine entegrasyonu süreci ile ülkenin teknoloji ve bilimdeki mevcut durumuna KEFE (SWOT) analizi yapar niteliktedir. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişimi ve değişimi etkileyen iç ve dış etkenleri merkeze alarak, var olan güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsatlar ve tehditleri ortaya koyan bu strateji belgesi 1993 yılından beri yapılan ilk ve tek kapsamlı bilim ve teknoloji politikası çalışmasıdır. Bu araştırmada, ana teması eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullardaki teknolojik altyapının iyileştirilerek, bilişim teknolojileri araçlarının en verimli şekilde kullanımının sağlanması olan Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi, Vizyon 2023 ile geliştirilen ulusal bilim ve teknoloji politikaları çerçevesinde irdelenmiştir. Vizyon 2023 stratejisinin başarıya ulaşması için “siyasi iradenin kararlılığı ve sürekliliği, devletin her kurum, birim ve çalışanının, Vizyon 2023 ve bunu destekleyen hedefler doğrultusunda bilinçlendirilmeleri ve toplumun her kesiminde, bilgi temelli ekonomi ve bu ekonomiyi kurmaya yönelik faaliyet ve hedefler konusunda farkındalık düzeyinin artırılması” gibi bir takım ölçütler geliştirilmiştir. Bu temel hususların FATİH projesi için de geçerli olduğu söylenebilir. Vizyon 2023 Strateji Belgesi ile F@TİH Projesinin ortak noktalarına bakıldığında; “ülke için stratejik olan teknoloji alanlarına ve bu alanları destekleyecek bilimsel araştırma alanlarına odaklanma, ARGE’ye kaynak ayırma, gerekli insan gücünü yetiştirme ve bunun için gerekli kaynağı ayırma, siyasi sahiplenme, toplumsal katmanlarda farkındalık yaratma, alınan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için süreklilik kazandırılmış bir sistemin kurulması, değişen sosyoekonomik koşullar ve uygulamadan alınan sonuçlar dikkate alınarak sistemin belli aralıklarla gözden geçirilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması” gibi hususların dikkati çektiği anlaşılmaktadır. İlgili alanyazının ve strateji metinlerinin incelenmesi sonucunda, FATİH projesinin uygulanması sürecinde altyapıdan ve sistemin büyüklüğünden kaynaklanan bir takım sorunların yaşanmasının olası olduğu ileri sürülebilir.
Konu(lar):Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu, Kurumsal İnternet Politikaları, Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, Eğitim Teknolojileri
Dosya:131.doc