Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Teknoloji Politikalarına Eleştirel Bir Bakış
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Meltem KURTOĞLU
Kurum: Hacettepe University
Ülke: Turkey
E-Posta: meltemkurtoglu__at__gmail.com

Yazar #2
Ad Soyad: S.Sadi Seferoğlu
Kurum: Hacettepe University
Ülke: Turkey
E-Posta: sadi__at__hacettepe.edu.tr

Anahtar Kelimeler:Kalkınma planları, teknoloji politikaları, bilim ve teknoloji politikaları,e-dönüşüm
Özet:Türkiye’de bilim ve teknoloji konusunda politikaların belirlenmesi ve bu politikaların belirli bir plan çerçevesinde izlenmesi anlayışı planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte işlevsellik kazanmıştır. İlk kez 1960lı yıllarda hazırlanmaya başlanan Kalkınma Planları ülkenin tamamı veya belirli bölgeleri için belirlenmiş olan kalkınma hedefleri doğrultusunda iktisadi, sosyal, bilimsel ve teknolojik hedeflere ulaşmak amacıyla yol gösterici olan planlardır. Şu anda, 2007-2013 yılları arasını kapsayan ve yeniliği benimsemiş ve bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye’nin hedeflendiği dokuzuncu kalkınma planı yürürlüktedir. Dokuzuncu kalkınma planı ile e-Dönüşüm Türkiye projesi başlatılmış ve e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefleyen planlar yapılmıştır. e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlatılması ile birlikte kamu hizmetleri sunumunda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı giderek yaygınlaşmış, vatandaş ve işletmelerin bu teknolojiler konusundaki farkındalığı ve hizmet taleplerinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışmada, dokuzuncu kalkınma planında belirlenen teknoloji politikalarına yönelik hedefler derinlemesine incelenerek, bugünkü gelinen nokta hakkında bilgi verilmektedir. Dokuzuncu kalkınma planının bilgi toplumuna dönüşen bir Türkiye‘yi hedeflediği görülmektedir. Ayrıca bilgi ve haberleşme teknolojilerinin yaygınlaştırılması, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi, AR-GE ve yenilikçiliğin geliştirilmesi çalışmalarının ön planda olduğu anlaşılmaktadır. Dokuzuncu kalkınma planı, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamaktadır. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planının, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” şeklinde bir vizyon çerçevesinde uzun vadeli bir strateji (2001-2023) temele alınarak hazırlandığı söylenebilir. Bu anlayışla hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının AB’ye üyelik sürecine katkı sağlayacak bir temel strateji dokümanı olarak tasarlanmış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda belirlenen bu hedeflerin ülkemizde uygulanabilirliği düşünülmeden AB’ye üyelik koşullarını karşılayacak şekilde hazırlanmış olmasının hedeflerin gerçekleştirilmesini zorlayacağı ileri sürülebilir.
Konu(lar):Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya:186.doc