Akademik Bilişim 2011 - İnönü Üniversitesi

Başlık:Evrimsel Çizge Kuramı Bağlamında Farklı Coğrafi Özelliklerin ve Yapıların Popülasyon İstilası Olasılığına Etkisi
Yazar(lar):Yazar #1
Ad Soyad: Onur Güngör
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi
Ülke: Turkey
E-Posta: onurgu__at__gmail.com

Anahtar Kelimeler:evrimsel çizge kuramı, çizge kuramı, teorik biyoloji, matematiksel biyoloji, karmaşık sistemler
Özet:Olasılık teorisi, çizge kuramı ve matematiksel biyolojinin bir alt dalı olan evrimsel çizge kuramı, bir tür popülasyonunun evrimsel gelişimine topolojik özelliklerin etkisini inceler. Türün bireylerinin birer düğüm olarak, iki bireyin birbirinin yerini alma olasılığının da bağlar olarak temsil edildiği çizgelerin simgelediği bu topoloji, popülasyonun türe yeni bir mutant katıldığında gösterdiği tepkiyi anlamakta kullanılır. Bu çalışmada, bahsedilen topolojinin türün yaşadığı alanın coğrafi özelliklerini kabaca temsil ettiği farz edilerek, yükseltilerin ve alçaklıkların türe yeni katılan mutantın türü istila etme olasılığını nasıl etkilediği araştırıldı. Araştırmada yararlanılan benzetim yönteminin hesaplamaları yaparken hesaba katacağı topoloji oluşturulurken, türe dahil bir bireyin, yüksek seviyelerdeki alanlardan daha alçak seviyelerdeki alanlara inmesinin, aynı seviyede kalmasından daha zor ama alçak seviyelerdeki alanlardan, yüksek seviyelerdeki alanlara çıkmasına nazaran daha kolay olduğu, aynı seviyedeki hareketin ise en kolay gerçekleştirilen eylem olduğu önkabulunden hareket edildi. Bu önkabul, yüksek bir alanda yaşayan bireylerin, bitişik alçak alanlarda yaşayan diğer bireylerin yerini alma olasılığını artırdığı için, alçak alanda ortaya çıkan mutantların popülasyonu istila etme olasılıklarının görece daha düşük olacağını düşündürür. Buna karşılık, bu alçak alanlarda türünün diğer bireylerine göre daha avantajlı mutantların daha hızlı çoğalmalarını sağlayan bir topolojik yapı olan üst-yıldız yapısı bulunduğu taktirde, alçak bir seviyede ortaya çıkmalarına rağmen bu alçak alanda ortaya çıkan mutantların popülasyonu istila etme olasılıklarının sıradan yapıya sahip diğer alçak alanlardakinden daha yüksek olacağı düşünülür. Bu hipotezi sınamak için yapılan benzetimlerde, bulguların hipotezin doğruluğu savını güçlendirir yönde olduğu görüldü. Daha da ilginç olan şey ise, bir seviye yukarıdaki sıradan yapılı alanlardan bile daha yüksek bir istila olasılığına sahip olabileceklerine dair kimi bulguların elde edilmesi oldu.
Konu(lar):Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar, Mekansal Bilişim, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya:202.zip