XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite öğrencileri ve Mobil Pazarlama: Uşak örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: ALKAN ALKAYA
Org: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: alkan.alkaya_AT_usak.edu.tr
Diğer Yazar(lar)alkaya35_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerMobil pazarlama, mobil uygulamalar, iletişim
ÖzetMOBİL KANALLAR YOLUYLA PAZARLAMAYA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖGRENCİLERİNİN TUTUMLARI: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin mobil pazarlama uygulamalarına olan tutumları üzerine durulmuştur. Bu amaçla, konunun kuramsal çerçevesini belirlemeye yönelik olarak literatür taramasının ardından elde edilen veriler ışığında öğrencilerin mobil pazarlama uygulamalarına karşı tutumlarını belirlemeye yönelik bir saha çalışması ile anket uygulanmıştır. Çalışmanın ana kütlesi, üniversite öğrencileridir. Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, ana kütleyi temsil edebilecek seviyede Uşak Üniversitesi öğrencileri örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma, geri dönüşü sağlanan 240 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme sonunda Korelasyon analizi ve t-testi yapılarak tutumlarına yönelik sorular arasında anlamlı ve olumlu ilişki olduğu, cinsiyet ile mobil pazarlama uygulamalarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.
Başlıklar Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC