XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGazetelerde Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod Uygulamaları ve Etkileri
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali ÖZCAN
Org: Marmara Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ali.ozcan_AT_marmara.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05326215544
Anahtar KelimelerGeleneksel Medya, Bilişim Teknolojileri, Dönüşüm, Artırılmış Gerçeklik, QR Kod.
ÖzetYaygın pek çok gündelik nesne bilgisayar teknolojisiyle donatılmıştır. Teknolojik ilerlemede yaşanan baş döndürücü gelişmeler toplumu ve sosyal hayatı etkilemekle kalmayıp, büyük dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Yeni teknolojiler yeni insanı, yeni insan yeni bir dili ve yeni bir dil de yeni bir kültürü yaratmıştır. Bu süreçte geleneksel olarak ifade edilen her şey ister istemez kendini teknolojiyle bütünleştirme yoluna gitmiş ya da yok olmaya yüz tutmuştur. Toplumsal hayatın her alanında yaşanan bu dönüşüm medya sektöründe en üst düzeyde gerçekleşmiştir. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, toplumun bilgiye erişiminde yeni alışkanlıkları ortaya çıkarmıştır. Artık insanlar, bilgiye erişmekte gazete, radyo ve televizyon yerine çağın en önemli iletişim aracı olarak ifade edilen interneti kullanmaktadır. Bu durum geleneksel medya olarak ifade edilen gazete, radyo ve televizyonun toplumdaki konumunu derinden sarsmış, özellikle de gazeteler bu dönüşümden en çok etkilenen medya türü olmuştur. Gazetelerin üretim süreçleri, okurlara sunulması ve okuyucunun da tüketim eğilimleri bu dönüşümden ister istemez etkilenmektedir. Tirajları günden güne azalan basılı gazeteler sahip oldukları varlıklarını sürdürebilmek için, bir yandan bütün içeriklerini dijital ortamda okuyucuya sunarak burada kendine yer edinmekte, diğer yandan tirajlarını artırabilmek veyahut en azından sahip oldukları okuru kaybetmemek için bilişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklerle bütünleşmenin arayışı içerisine girmişlerdir. Bu uygulamaların başında Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality (AR)) ve Hızlı Yanıt Veren Kod (Quick Response Code (QR)) gelmektedir. Bilişim teknolojilerinin kullanımına dayalı olarak gerçekleştirilen bu uygulamalarla ?etkileşimli gazete? oluşturarak okurlara sunulmaktadır. Bu çalışma kapsamında Artırılmış Gerçeklik ve QR Kod uygulamalarının gazetecilik bağlamında değerlendirilmesi yapılarak, geleneksel medyanın içinde bulunduğu açmazlardan kurtulmasında bilişim teknolojilerinin kullanımının ne derece etkili olduğu tartışılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde QR Kodu ve Artırılmış Gerçeklik uygulamalarıyla ilgili olarak tarihsel perspektif dikkate alınarak yapılan çalışmalar, dünya genelinde bu yönde geliştirilen projeler ve yazılımlar ile uygulamanın ne olduğu ve sağladığı imkanlar üzerinde durulacaktır. QR Kodu ve Artırılmış Gerçekliğin kullanım alanları genel hatlarıyla ifade edildikten sonra iletişim ortamlarındaki uygulamalarına değinilecektir. Son olarak QR Kod ve Artırılmış Gerçeklik uygulamalarını kullanan 2 gazetenin nihai hedeflerine değinilerek, okuyucuların bu hizmetlere ne derece ilgili olduğu ifade edilmeye çalışılarak; mevcut duruma ilişkin tespitlerin yanı sıra geleceğe dönük öngörülerle her iki uygulamanın basılı gazeteciliğin içinde bulunduğu açmazlardan çıkabilmeleri adına bir alternatif olup olmayacağı sorgulanacaktır.
Başlıklar Yeni Medya
Arttırılmış Gerçeklik (Augmneted Reality)
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC