XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite 1.Sınıf Öğrencilerin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanımına İlişkin Motivasyon Düzeyleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Turgut Fatih KASALAK
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tfatih_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Gamze KASALAK
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gamzekasalak_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Okan ORAL
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: okanoral_AT_akdeniz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ftk_fizik_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerInternet, Sosyal paylaşım siteleri, Motivasyon
ÖzetBu araştırmanın amacı, üniversite 1. sınıf öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerinin kullanımına ilişkin motivas-yon düzeylerini tespit etmektir. Araştırmanın verileri, basit tesadüfi örneklem yoluyla seçilen Akdeniz Üniversi-tesinde farklı bölümlerde okuyan 431 1. sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Gülnar, Balcı ve Çakır (2010) tarafından geliştirilen facebook, you tube ve benzeri web sitesi kullanıcılarının motivas-yonlarını belirlemeye çalıştıkları bir ölçek kullanılmıştır. Veriler frekans, yüzde ve aritmetik ortalamaya göre betimlendikten sonra alt problemler doğrultusunda Manova analizi kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar belirlenmiştir. Araştırma bulguları katılımcıların önem sırasına göre; ilişkiyi sürdürme, bilgi arama, boş zaman-ları değerlendirme, eğlence, medya alışkanlığı ve performans, kişisel statü ve narsizm ve kişisel sunum şeklinde sıralanmıştır.
Başlıklar Sosyal Ağlar ve Eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC