XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkUzaktan Eğitimde Önemli Bir Boyut: Öğretmen Adaylarının E-Hazırbulunuşlukları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Dr. İlker Yakın
Org: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: iyakin_AT_metu.edu.tr

Yazar 2
Name: Dr. Hasan Tınmaz
Org:
Country: TR
E-mail: hasan_tinmaz_AT_hotmail.com
Diğer Yazar(lar)htinmaz_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerE-öğrenme, hazırbulunuşluk, tutum, pedagojik yeterlilik, teknolojik yeterlilik
ÖzetBu çalışmanın amacı özel bir üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarının e-öğrenme stratejilerinin eğitimde geliştirilmesi ve kullanımına yönelik hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemektir. Diğer bir ifadeyle, ileride e-öğrenme ortamları tasarlamaları, geliştirmeleri, uygulamaları ve değerlendirmeleri beklenen grubun, başlangıçta hâlihazır durum ve görüşlerini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla kadın ve erkek öğrenciler ile öğrenim görülen sınıflar arasında hazırbulunuşluk açısından anlamlı bir fark olup olmadığı ve e-öğrenmenin kullanım ve geliştirmesine yönelik engeller araştırılmıştır. Çalışmaya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü (BÖTE) ana bilim dalından 91 öğretmen adayı katılmıştır. BÖTE öğrencilerinden birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar bu çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrencilerin hepsi de bu zamana kadar e-öğrenme dersi almamış ya da e-öğrenme yöntemiyle eğitime katılmamışlardır. Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizi betimsel istatistik, t-test ve tek yönlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın bulguları öğrencilerin kendilerini e-öğrenmeye karşı yeterliliklere ve e-öğrenmeye karşı olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermektedir. Çalışma içerisinde elde edilen e-öğrenmeyi beğenme ve e-öğrenmeye güvenme alt faktörlerindeki tutumların daha da olumlu olması çalışmaya katılan öğretmen adaylarının bölümün misyonu noktasında iyi durumda olduklarını gösterebilir. Yeterlilikler incelendiğinde cinsiyetler arasında bir fark çıkmaması e-öğrenme yaklaşımının tüm öğrenciler üzerinde ortak bir vurgu yapmasının bir sonucu olarak görülebilir. Teknik destek, yazılım ve donanım eksiklikleri ve eğitim eksiliği de e-öğrenmenin geliştirilmesi ve kullanılması açısından olası engeller olarak tanımlanmıştır.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC