XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkArtırılmış Gerçeklikli Geometri Öğretiminin Değerlendirilmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emin İBİLİ
Org: Aksaray University
Country: TR
E-mail: eminibili_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: SAMİ ŞAHİN
Org: Gazi University
Country: TR
E-mail: sami_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerArtırılmış Gerçeklik, Geometri Öğretimi, Başarı, Tutum
ÖzetArtırılmış Gerçeklik Destekli Geometri Öğretiminin Öğrencilerin Başarı Ve Tutumlarına Etkisi Bu araştırmanın amacı, geometri öğretiminde artırılmış gerçekliğin kullanımının, öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisini incelemektir. Bu amaçla 6. sınıf matematik ders kitabındaki geometrik cisimler ünitesinde yer alan üç boyutlu statik çizimlerin daha dinamik ve etkileşimli bir şekilde görüntülenebilmesi için artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak ARGE3D yazılımı geliştirilmiştir. Araştırmada yarı deneysel karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. 2012-2013 öğretim yılında 6. sınıfta öğrenim gören iki okuldaki bir deney ve bir kontrol grubu olmak üzere toplam dört gurup(n=100) ile yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak araştırmanın nicel aşamasında Bilgisayar Yönelik Tutum Anketi, Bilgisayar Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği; nitel aşamasında ise öğretmen ve öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. ARGE3D ile yapılan geometri öğretiminin öğrencilerin deney öncesinden deney sonrasına bilgisayar öz yeterlilik algılarını ve bilgisayara yönelik tutumlarını değiştirmediği bulunmuştur. Öğretmen ve öğrenci görüşmesinden elde edilen nitel bulgular, AG teknolojisinin kullanımın öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Arttırılmış Gerçeklik
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC