XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAlternatif Medya, Gezi Parkı Eylemleri ve Çapul TV Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aydan Özsoy
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aydanozsoy_AT_yahoo.com
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerAlternatif Medya, Internet, Gezi Parkı Eylemleri, Çapul TV, Yapısal Analiz
ÖzetALTERNATİF MEDYA, GEZİ PARKI EYLEMLERİ VE ÇAPUL TV ÖRNEĞİ Doç.Dr. Aydan Özsoy Gazi Üniversitesi GMYO/Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Alternatif Medya örneklerinin sayısı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda hızla artmaktadır. Alternatif Medya(lar), Yaygın/Geleneksel medya(lar)dan farklı bir ekonomik yapıya, örgütlenmeye, içeriğe, sunuma ve çalışma pratiklerine sahiptir. Katılımcı, çoğulcu, eşit haklar ve sorumluluklara vurgu yapan bakışı çerçevesinde, tüm yurttaşların seslerini duyurabildikleri bir mecradır. Son yıllarda yaygın medya ortamının artan tekelci yapısına karşı, alternatif medya oluşumları, yerel/sivil medyanın varlığına duyulan gerekliliği hatırlatır. Bu mecradaki iletişim pratikleri, ötekilerin, muhalif olanların, yadsınanların ve sesini duyuramayanların yaşamları, sorunları içinden beslenerek kurulur. Karşı medyalar olarak da ifade edilen bu medyaların ülkemizde yaygınlaşmasında ve tartışılmasında hiç kuşku yok ki ?Gezi Parkı Eylemleri? ve süreci etkili olmuştur. Bu çalışma, alternatif medya tartışmalarından hareketle, gezi parkı eylemleri sürecinde kurulan, faaliyet gösteren bugün de yayınlarına devam eden ?Çapul TV? örneğini konu edinmektedir. Çalışmada, alternatif medya kavramı ve kuramsal tartışmaları çerçevesinde, gezi parkı eylemlerinde ortaya çıkan ?Çapul TV? örneğinin yapısal analizi amaçlanmaktadır. Bu yapısal çözümlemeden hareketle, ?Çapul TV?nin bir alternatif medya örneği olduğu varsayılmaktadır. Çalışma, internetin sağladığı yeni olanaklar ve sınırlandırmalardan da hareketle günümüzde hızla değişen, dönüşen alternatif medya tartışmalarına katkı sağlamayı umut eder. Anahtar Kelimeler: Alternatif Medya, Internet, Gezi Parkı Eylemleri, Çapul TV, Yapısal Analiz. ABSTRACT ALTERNATIVE MEDIA EXCHANGE OF EXPERIENCE IN AREA INTERNET: GEZİ PARKI AND ÇAPULTV EXAMPLE OF ACTION. Alternatively, the number of instances of media , as well as all over the world in our country is increasing rapidly in recent years . Alternative Media (s) , Common / Traditional media (s) have from a different economic structure , organization , content , presentation and working practices. Participants , pluralistic emphasis on equal rights and responsibilities within the framework of view , they can make their voices heard is a channel for all citizens . In recent years, the growing monopolistic media environment against widespread , alternative forms of media , local / non- media presence is a reminder of the requirements needed . Communication practices in this medium , the others , those who are in opposition , and the voice of those who can not utter negation of life , through the feeding problems is established. Against the media in our country as expressed in the spread and discussed in the media , no doubt ' Gezi Parkı Actions ' and the process has been effective . This study stemming from the alternative media discussion , trip to the park was established in the process of actions , operating today who continue to broadcast ' seize much plunder TV ' is , for example , dealt with . In this study, alternative media concepts and theoretical debates within the framework of the action occurring in the Gezi Parkı' seize much plunder TV ' for example, structural analysis is intended. Starting from this structural analysis , ' seize much plunder TV is assumed to be an example of alternative media . The study provides new possibilities and limitations of the Internet in today's rapidly changing movement , the return hope to contribute to the discussion of the alternative media. Key Words: Alternative Media, Internet, Gezi Parkı Actions, Çapul TV, Structual Analysis.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC