XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSağlık MYO Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımı Ve İlintili Motivasyonu
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Pelin Uyar
Org: Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Country: TR
E-mail: pelinediz_AT_uludag.edu.tr

Yazar 2
Name: Fikret Ceylan
Org: Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Country: TR
E-mail: fceylan_AT_uludag.edu.tr

Yazar 3
Name: Ahmet Yılmaz Özen
Org: Seyhan Hürriyet İlkokulu ADANA
Country: TR
E-mail: ahmetozen01_AT_mynet.com
Diğer Yazar(lar)0 505 750 95 32
Anahtar Kelimelerİnternet, sosyal paylaşım siteleri, motivasyon
ÖzetTeknolojinin her geçen gün biraz daha ilerleme kaydettiği yüzyılımızda bilgisayar, internet ve sosyal ağlar günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumdadır. Özellikle Facebook ve Twitter, sosyal paylaşım ağlarında popüler dönemlerini yaşamaktadır. socialbakers.com adlı internet sitesinin Ocak 2013 verilerine göre; Türkiye yaklaşık 32 milyon facebook kullanıcısıyla dünya genelinde 6. sırada yer almaktadır. Dolayısıyla sanal ortamda bu kadar insanın bir araya geldiği ve takip ettiği şirketler, devlet kurumları, üniversiteler vb. yapılar bu sosyal ağlarda var olmakta, reklam vermekte ve insanlara daha kolay ulaşabilmektedir. Buradan hareketle planlanan bu araştırmada, Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO öğrencilerinin, sosyal paylaşım sitelerini kullanım durumları ve buna ilişkin motivasyon düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu?nda 2013- 2014 Eğitim Öğretim yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Anestezi, İlk ve Acil Yardım Programlarında öğrenim gören (N=305) öğrenciler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin bilgisayar, internet ve sosyal paylaşım sitelerini kullanımıyla ilgili durumlarını öğrenmeye yönelik soruları içeren anket formu ile Gülnar, Balcı ve Çakır (2010) tarafından geliştirilen ve facebook, youtube vb. web sitesi kullanıcılarının motivasyonlarını belirlemeye yönelik hazırlanan ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 18.0 istatistik programına aktarılmış, frekans, yüzde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Alt problemler doğrultusunda Manova analizi kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar belirlenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların; sosyal paylaşım sitelerini kullanma motivasyonu en yüksek düzeyde ?ilişkiyi sürdürme? alt boyutunda algılanmıştır. Bunu sırasıyla ?bilgi arama?, ?boş zamanları değerlendirme?, ?eğlence?, ?kişisel statü?, ?medya alışkanlığı? ve ?performans? izlemektedir. En düşük motivasyon düzeyi ise ?narsizm ve kişisel sunum? alt boyutunda algılanmıştır. Elde edilen sonuçların konu ile ilgili diğer çalışmalara katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Anahtar Kelimeler: İnternet, sosyal paylaşım siteleri, motivasyon. The Motivation Level of the Vocational School of Health Services Students Concerning Using Social Network Sites Abstract: Taking into consideration the fact that, the developing technology with a great speed; the computer, internet and social network play an important role in our daily lives. Especially social sites such as Facebook and Twitter are the most popular ones. According to datas announced in January 2013 at socialbakers.com internet site in Turkiye; Türkiye with 32 million facebook users is the 6th.in the world. Therefore, the companies, governmental offices and universities foolowing these sites, can give advertisements and reach many people easily. In a research planned due to this fact, it is aimed to specify the motivation level of the students using social network system at Uludağ Üniversity Health Services Vocational High School,. The universe of this research is directed by the 2013-2014 Education year students (N=305) studying Medical Labarotory Techniques, Medical Imaging Tecniques,Medical Documentation and Secretary, Anaestesia,and First Aid Programmes. As a mean of data collection,,the questionnaire by Gülnar, Balcı ve Çakır (2010), aiming to mark the state of the students using social network and websites such as facebook, twitter and e.g. Research results obtained from the data transferred to the SPSS 18.0 statistical program. After data was characterized according to frequency, percentage and arithmetic mean, they were analyzed and results were defined in accordance with sub_problems by using Manova Analysis. Results of the study participants? motivation to use social networking sites at the highest level ?continue the relationship? was detected in the sub_dimensions. This was followed by ?information search?, ?enjoying free times?, ?leisure?, ?personal status?, ?media habits? and ?performance? to watch. If the lowest level of motivation ?narcissism and personal presentation? was detected in the sub_dimensions. The results obtained will contribute to other studies on the subject prescribed. Key Words: İnternet, social allocation sites, motivation.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC