Akademik Bilişim Yazarları İçin


LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ ve BURADA YAZILANLARLA İLGİLİ OLARAK TEKRAR SORU SORMAYINIZ, E-POSTA GÖNDERMEYİNİZ


 1. BAŞVURU ve ÖNERİ GÖNDERME
  Akademik Bilişim Konferansı kayıt başvuruları ve Bildiri, Kurs (Konferans Öncesi Eğitim Semineri), Seminer (Konferans Sırasında Eğitim Semineri), Panel, Çalışma Grubu önerileri http://openconf.ab.org.tr/ adresine girilmelidir, bunun dışında, örneğin e-posta ile yapılacak öneriler dikkate alınmaz.

  Yazarlar, önerilerini http://openconf.ab.org.tr/ adresi aracılığı ile gönderirken, AB-Bildiri, AB-Kurs, AB-Seminer, AB-Panel, AB-Çalıştay öneri tiplerinden birini, önerinin kapsadığı konferans konusu veya konularını ek olarak seçer. Öneri gönderirken lütfen tüm alanları doldurunuz. Kısa ve durumu özetleyen bir başlık seçiniz. Başlık özeti içermemelidir. Gerekirse bir alt başlık kullarak meramınızı anlatmaya çalışınız. Uzun başlıklar Program Kurulu tarafından kısaltılabilir. Başlığı özetin başında tekrar ediniz. Muhakkak metin halinde bir özet giriniz. Bu özet amaç ve kapsamın çerçevesini çizmelidir.

  http://openconf.ab.org.tr/ adresinde başvuru bilgilerini güncellemek, öneriyi yeniden yüklemek mümkündür. Başvuru sırasında kendi e-postanız ve kendi seçtiğiniz bir parola ile kayıt olursunuz. Kayıt sırasında, robotlardan korunmak için size gösterilen ve harfler/rakamlardan oluşan kodu da girmelisiniz. Kaydınız hem ekranda, hem de daha sonra bir e-posta ile doğrulanır; öneri kayıt numaranız bu epostada belirtilir. Parolanızı unutursanız, öneri kayıt numaranız ve kayıt olduğunuz e-posta adresiniz ile size tekrar parola gönderilmesini isteyebilirsiniz.

 2. BİLDİRİ ÖNERİLERİ
  Bildirilerin Örnek Bildiri'de ( pdf| odt| doc) belirtilen format kullanılarak yazılması ve önerilmesi gerekir. Bildiri önerilirken, özetle birlikte tam metin bildirinin de yüklenmesi beklenmektedir. Tam metin bildiriniz hazır değilse, başlangıçta geniş bir özet girebilirsiniz. Tam metin bildirinizi bildiri gönderme son tarihinden önce girmelisiniz. Tam metin bildirinizi daha sonra güncellemeniz mümkündür. Bildiriler hakem sürecinden geçmektedir.

  Bildiriler en fazla 8 sayfadır. Bildirilere konferans sırasında yaklaşık 30 dakika sunum süresi verilecektir. Tam metni olmayan bildiriler, 3-5 sayfa arasındaki bildiriler ve Hakemlerce önerilen bildiriler Program Kurulu tarafından Kısa Bildiri olarak sınıflandırılabilir. Yazarlar da Kısa Bildiri olarak başvurabilir. Kısa Bildirilere konferans sırasında 10-15 dakika gibi çok daha az bir sunum süresi verilecektir.

  Hakem değerlendirmesi sonunda kabul edilen ve konferansta sunulan bildiriler Akademik Bilişim Bildiriler Kitapçığı’nda konferansı takiben basılacaktır. Bildiri önerisi gönderenler, bildirileri kabul edilirse bildirilerini sunmayı taahhüt etmiş sayılırlar. Olanağüstü koşullar dışında, bildiriyi sunmamak kabul edilebir bir durum değildir. Sunulmayan bildiriler Bildiriler Kitapçığı’nda basılmaz. Sunulmayan bildiriler, programdan kaldırılır, web’deki izi yok edilir. Bunu tekrarlayanların daha sonraki önerileri dikkate alınmaz.

  Bildiri sunumunda kullanılan görsel malzeme webten yayınlanabilir. Bu amacla ilgili malzeme size iletilen sunum adresine gönderilmelidir. Dosya adı, bildiri-no.pdf benzeri bir yapıda olmalıdır. Panellerdekiler ise paneladi-kurum.pdf benzeri bir yapıda adlandırılmalıdır.

  Ender hallerde,
  Bildiriler Kitapçığı’na girmeden daha uzun bir bildiri ve/veya destek malzemesi webten yayınlanabilir. Bildirino-uzun.pdf benzeri bir adlandırma ile sunum adresine gönderilmelidir.

 3. KURS/SEMİNER ÖNERİLERİ
  Kurs (Eğitim Semineri), konferans öncesi verilen ve tercihan 4 gün sürecek bir eğitimdir. 4 günden az sürecek eğitimlerin süresi ve sürenin neden kısa olduğu belirtilmelidir. Konferans öncesi kurslar bir günden az olamaz. Seminer, konferans sırasında bir oturum(çeyrek gün), yarım gün, bir gün vs sürecek bir eğitim etkinliğidir.

  Kurs veya Seminer önerenler, kurs/seminer başlığını, süresini, kapsanacak alt konuları (örneğin her bir saatte anlatılacak alt konular olarak), eğitim notu dağıtıp dağıtmayacaklarını, azami katılımcı sayısını, varsa yardımcı eğitmenlerin ad, soyad ve temas bilgilerini, eğitim için gerekli donanım/yazılım isterlerini ve bu konuda eğitimin niçin gerektiğini önerilerinde belirtmelidir.

 4. PANEL ÖNERİLERİ
  Panel (Açık Oturum) belirli bir konunun esas olarak panelistler tarafından tartışılmasıdır. Panelistlerin sunumlarını/konuşmalarını takiben diğer katılımcıların soruları ve bunlara cevaplar için yeterli zaman ayrılmalıdır. Panel önerenler, panel adı, kapsamı, potensiyel katılımcılar, konunun önemi ve niçin tartışılmak istendiği gibi bilgilere ek olarak olası panelistlerin ad, soyad ve kurumlarını da önermelidir.

  Panel sunumlarında kullanılan görsel malzeme webten yayınlanabilir. İlgili malzeme, dosya adı paneladi-soyadı.pdf benzeri bir yapıda olarak size iletilen sunum adresine gönderilmelidir.,

 5. ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİLERİ
  Çalışma Grubu (Çalıştay) katılımcıların var olan bilgi birikimlerini kullanarak belirli bir konudaki problem/problemlerin çözümü için ortaya koyacakları organize bir çalışmadır. Çalışma Grubu faaliyetinin bir rapor ya da en azından bir tutanak ile sonlanması beklenir. Çalışma Grubu önerenler, çalışmanın adı, kapsamı, potensiyel katılımcıların ad, soyad ve kurumları, konunun önemi, niçin bu konuda çalışılmak istendiği, gerekli yazılım, donanım ve azami katılımcı sayısı gibi bilgileri önerilerinde belirtmelidir.


MUC 18.07.2013