XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBlog Kullanımının Üniversite Öğrencilerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Becerileri Üzerindeki Etkisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zülfü Genç
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zulfugenc_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerblog, weblog, bilgi ve iletişim teknolojileri becerisi
ÖzetTarihçesine bakıldığında weblog, kısaltılmış adı ile blog veya Türkçe karşılığı ile çevrimiçi günlük (web günlüğü) ilk olarak 1990’lı yıllarda World Wide Web’in mucidi Tim Berners-Lee tarafından oluşturulmuştur (Oatman, 2005). Weblog sözcüğünün ise ilk kez 1997’de John Barger tarafından kullanıldığı ve bugünkü formatta ilk blogun Dave Winer’ın “Demokrasinin 24 Saati” (24 Hours of Democracy) isimli projesinin parçası olarak üretildiği belirtilmektedir (Herring vd., 2004: 1). 1990’lı yıllarda bir web günlüğü oluşturmak bilgisayar konusunda profesyonel olmayanlar için kolay değildi ve bir web günlüğü oluşturmayı isteyen bir kişi, metin, grafik, ses, video ve köprüler içeren web sayfaları oluşturmak için kullanılan hiper-metin işaretleme dili HTML’i bilmek zorundaydı. O yıllarda web 1.0 olarak bilinen metin ağırlıklı statik sayfalardan oluşan web sayfaları kullanılmaktaydı ve kullanıcılar web sayfalarının içeriğine katkıda bulunamıyorlardı. Yeni nesil internet olarak ifade edilen web 2.0’ın 2004 yılından itibaren kullanılmaya başlamasıyla eski nesil web sayfaları yerini kullanıcı etkileşimli, kolay ve hızlı web sayfalarına bırakmıştır (Aslan, 2007). Web 2.0 ikinci nesil internet hizmetlerini, toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, blogları, sosyal ağları, iletişim araçlarını, folksonomileri yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemi tanımlamaktadır. Web son yıllarda grup çalışmalarıyla, milyonlarca kullanıcının katılımı ve desteğiyle daha yeni, daha sosyal ve daha katılımcı bir yapıya kavuşmuştur. Bu yeni anlayış web 2.0 şeklinde tanımlanmıştır (Anderson, 2007). Aslında web 2.0 kullanıcı merkezli ve kullanıcılarının içeriğine katkıda bulunduğu, onlara hareket özgürlüğü ve kullanım kolaylığı sunan yeni nesil internet platformudur (Genç, 2010). Kaye (2007), blog veya internet tabanlı günlüklerin sayısının 1999’da 50 olduğundan ve 2004’de ise yaklaşık 8 milyon internet kullanıcısının blog sahibi olduğundan bahsetmektedir. Bu niceliksel artışın sebebinin yeni nesil web teknolojilerinin esnek ve kullanıcı merkezli yapısından kaynaklandığı sonucuna varılabilir. Günümüzde kullanıcılarının herhangi bir tasarım bilgisine sahip olmaksızın çoklu ortam dosyaları içeren web sayfaları yaratabilmeleri, bu sayfalarda çeşitli konular hakkında yazılar yazabilmelerine ve diğer kullanıcıların yazılara yorumlar ekleyebilmelerine olanak sağlayan web araçları mevcuttur. Wordpress, Blogger ve bir mikro blog uygulaması olan Twitter gibi oldukça popüler ve kullanıcı dostu araçlar sayesinde birçok insan kendi web günlüklerini oluşturmaktadır. Uluslararası Fransız basın organizasyonu Sınır Tanımayan Gazeteciler (Reporters Without Borders) yayınladığı Handbook for Bloggers and Cyber-Dissidents kitapta weblog veya blogun tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Blog, çoğunlukla mesaj içeren, düzenli ve çok sık güncellenen, günlük biçiminde olan (son yorumlar/ mesajlar en üstte ve genellikle sınıflandırılmış halde görünmektedir), ters kronolojik, özellikle tasarlanmış etkileşim araçlarını kullanan ve genellikle bir kişi veya grup tarafından hazırlanan ve sürdürülen bir tür kişisel web sayfasıdır (Handbook for Bloggers and Cyber-Dissidents, 7). Özkul (2003)’a göre günümüzde internete dayalı eğitim programlarında yaygın olarak oluşturmacı yaklaşıma dayalı modellerin ön plana çıktığı ön görülmektedir. Oluşturmacı yaklaşımın sonucu olarak eğitim sürecinde öğretimden çok öğrenmeye, öğretici merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime doğru bir geçiş olmaktadır. Çevrimiçi öğrenme, daha çok oluşturmacı öğrenme anlayışına bağlı olarak internetin zaman ve mekândan bağımsızlığı avantajını kullanarak, bireyin kendi öğrenmesini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Ayrıca çevrimiçi öğrenme ortamlarının sahip olduğu esnek, ilgi çekici ve etkileşimli olanaklar sayesinde eğitimcilerin oluşturmacı öğrenme yaklaşımını uygulamaları için uygun ortamlar sunmaktadır. Bloglar, eğitim amaçlı kullanıldığında etkileşimli, sosyal süreçleri destekleyen özellikleriyle kullanıcılarına yerden ve zamandan bağımsız olarak çalışabilecekleri esnek bir ortam sunmaktadır (Çuhadar 2008). Bu araştırmada, blog kullanımının üniversite öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinde olup, betimsel bir nitelik arz etmektedir. Çalışma grubu, 2010-2011, 2011-2012, 2014-2015 yıllarında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 1. sınıftaki toplam 265 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen Blog ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verileri çözümlemede aritmetik ortalama, yüzde ve frekans kullanılmış; öğrenci görüşlerinin, demografik verilere dayalı değişkenlerden etkilenme derecesi de bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler blog kullanımının; bilgi teknolojileri dersi öğretimi için uygun bir araç olduğu, yazma ve klavye becerileri başta olmak üzere bilgi teknolojileri bilgi ve becerilerini artırdığı, derse karşı motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği ve yaratıcılıklarını geliştirdiği gibi faydalarından bahsetmektedirler. Ayrıca öğrenciler blogun erişimi kolay, dinamik yapısı, verilerin kronolojik sıralanması başta olmak üzere teknolojik bir yenilik olduğundan düşünmektedirler.
Başlıklar AB-Bildiri
Temel Bilimlerde Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi/Bilişim/(Yeni)Medya Okuryazarlığı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC