XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkCBS Ulusal Meslek Hiyarerşisi Önerisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Alper Çabuk
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acabuk_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Saye Nihan Çabuk
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sncabuk_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerCoğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Mesleki Yeterlilik, CBS Hizmet Alanları, Uzaktan Eğitim
ÖzetYüksek Öğretim ve Mesleki Yeterlilik Çerçevesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Ulusal Meslek Hiyerarşinin Tanımlanması Üzerine Bir Öneri Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), gelişen bilişim teknolojileri ve her geçen gün artan mekansal verinin analiz gereksinimin artması nedeniyle giderek daha fazla sektör tarafından kullanılan bir araç haline gelmiştir. Farklı meslek disiplinlerinin kendi alanlarındaki mekansal sorunları çözmek amacıyla gereksinim duyduğu bu teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en önemli sorun, nitelikli eğitim programlarının eksikliğidir. Ülkemizde de CBS alanına yoğun bir talep ve proje potansiyeli olmasına karşın, CBS konusunda çalışan nitelikli uzman sayısının azlığı nedeniyle pek çok girişim yetersiz kalmaktadır. Özellikle ülkemizde son dönemde CBS sektörüne ilişkin ilginin artmasının temel sebebi, ulaşım, inşaat sektörlerindeki hızlı gelişimin paralelinde giderek artan mekansal veri ihtiyacıdır. Bu bağlamda, yetişmiş eleman eksikliğinin giderilmesi için pek çok eğitim kurumunda önlisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde CBS programları açılmaya ve birçok mühendislik, ziraat, fiziksel planlama ve tasarım programının altında CBS dersleri müfredata dahil edilmeye başlamıştır. Diğer yandan, CBS alanında uluslararası düzeyde oluşmuş profesyonel hizmet alanı çerçevesinde, farklı bilgi ve beceri düzeyi gerektiren ona yakın hizmet alanı tarif edilmiş durumdadır. Bu hizmet alanları, uluslararası alanda CBS Operatörü, CBS Teknisyeni, CBS Uzmanı, CBS Eksperi, CBS Programcısı, CBS Danışmanı, CBS Mimarı, CBS Analisti, CBS Koordinatörü, CBS Yöneticisi, Konumsal Veri Tabanı Tasarımcısı vb. şekilde sıralanmaktadır. Bu hizmet alanlarının her biri farklı yetkinlikler gerektirmekte ve CBS projelerinin farklı aşamalarında söz konusu personel kritik görevler almaktadır. Bu doğrultuda, benzer bir yapılanmayı ülkemizde oluşturabilmek adına Anadolu Üniversitesi’nde son yedi – sekiz yıllık dönem içerisinde Açıköğretim Fakültesi’ne bağlı olarak, CBS Teknisyeni düzeyinde personel yetiştirmeyi hedefleyen bir önlisans programı ve CBS Analisti, CBS Mimarı, CBS Koordinatörü, CBS Danışmanı, CBS Yöneticisi düzeyinde personel yetiştirmeyi hedefleyen lisansüstü (tezli-tezsiz ve online yüksek lisans ve doktora) programlar açılmıştır. Ancak sektörün gereksinim duyduğu nitelikli personel gereksiniminin sadece yükseköğretim vasıtasıyla yetiştirilemeyeceği düşüncesinden hareketle, Anadolu Üniversite ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 2013 yılında bir çerçeve protokol imzalanmıştır. Bu protokolden hareketle, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda oluşturulan ulusal mesleki yeterlilikler çerçevesi kapsamına iki farklı seviye CBS meslek standardı hazırlanmıştır. Bu standartlar, sektörde en çok ihtiyaç duyulan CBS Operatörü (Seviye4) ve CBS Uzmanı (Seviye 6) ile sınırlı tutulmuştur. İlerleyen zamanlarda, Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında, CBS Programcısı, Konumsal Veri Tabanı Tasarımcısı, CBS Danışmanı, CBS Koordinatörü ve CBS Yöneticisi meslekleri için de sahip olunması gereken asgari bilgi ve becerilerin tanımlanacağı mesleki standartlar ile bu bilgi ve becerilerin nasıl ölçülüp değerlendirileceğini açıklayan ulusal yeterliliklerin hazırlanması öngörülmektedir. Aşağıdaki şekilde CBS alanındaki mevcut ve önerilen hizmet alanları görülmektedir. Bu bildiri kapsamında, CBS hizmet alanlarına ilişkin olarak Anadolu Üniversitesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları anlatılacak ve bu sürecin ülkemizin kültürel, fiziksel ve doğal çevresinin sağlıklı gelişmesi açısından neden kritik olduğu üzerinde durulacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC