XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYeni Medya Okuryazarlığının E-Öğrenme Ortamına Etkilerinin İncelenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Duygu Çubuk
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: duygucubuk_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Tuna Uslu
Org: Gedik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: tunauslu_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Engin Baysal
Org: Gedik Üniversitesi
Country: TR
E-mail: engin.baysal_AT_gedik.edu.tr
Anahtar Kelimeleryeni medya, e-öğrenme, bilgisayar öz yeterliliği, internet endişesi, eğitmenlerin eğitimi
ÖzetÖzet: Yeni medya araçlarının gelişmesi ve bilişim kanallarının zenginleşmesi, eğitim ve öğretim kurumlarına da hizmet geliştirmeye, sunum için yayılmaya, farklılaşma ve içerik zenginleştirmeye imkân tanıyan bir altyapı sunmaktadır. Bu çalışmada Marmara Bölgesi’ndeki uzaktan eğitimin kullanıcıları olan öğrenci ve öğretim elemanlarının, bilgisayara ve internete karşı tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgu ve analizler sonucunda, bilgisayar kullanan ve/veya bilgisayarla çalışanların endişelerinin azaldığı görülmektedir. Ancak yazılım ve donanım öz yeterliliğinin internet endişesi üzerindeki dolaylı yollardan negatif, doğrudan ise pozitif etkisinin nedeni ileride yapılacak çalışmalarda derinlemesine incelenerek bulguların tartışılması gerekmektedir. Genel olarak, öğretim elemanlarının ise öğrencilere göre yazılım ve donanım konusunda yetkinliklerinin artırılması ve bilgisayar sorunlarını aşacak yöntemlerin aktarılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle uzaktan öğrenmeyle ilgili eğitmenlerin eğitimi konusu önem kazanmaktadır. İnteraktif olarak öğrenim sürecine dahil olan tüm paydaşlar ile sistemin eş güdüleneceği ve bu sürecin bilişsel ergonomi temelli olması gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum nesnel bir yaklaşımdan çok, zamanla öğrenci ve öğretim elemanlarının (program ve modellere doğrudan dahil olduğu oluşturmacı ve tamamlayıcı bir yaklaşımla) birbirlerinin rollerini ve sistemin ihtiyaçlarını anlayarak uzaktan eğitim sisteminin bir parçası olacağı anlamına da gelmektedir. Bu durum araştırmacılar açısından, uzaktan eğitimin sadece yazılım ve donanımla ilişkili bir konu olmadığını, eğitim ortamını ve iklimini şekillendirmesi nedeniyle örgüt kültürü üzerinde de etkili bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. 1. Çalışmanın Kapsamı Yeni medya araçlarının gelişmesi ve bilgi kanallarının zenginleşmesi, eğitim ve öğretim kurumlarına da hizmet sunumu için yayılmaya, farklılaşmaya ve içerik zenginleştirmeye imkân tanıyan bir altyapı sunmaktadır. E-öğrenme platformunun kapsamlı kullanılabilirliği eğitimde yenilikçi yaklaşımların tasarlanmasına imkân sağlamaktadır (Granića ve Ćukušić, 2011). Bu araştırmada ilk aşamada eğitimde bilgi teknolojilerinin yeri, uzaktan ve mesafeli erişim hizmetlerinde artan rolü incelenmektedir. Yapılan saha çalışmasında ise uzaktan eğitimin kullanıcıları olan öğrenci ve öğretim elemanlarının, bilgisayara ve internet karşı tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğrenmeye karşı duyulan ilgi ve motivasyon, kavrama ve tatmin ile güçlü ve olumlu bir biçimde ilişkilidir. Dahası bu ilgi, eğitim sürecini geliştirmede motivasyondan daha etkili olabilmektedir (Shin-Yuan ve diğerleri, 2011). Bu nedenle özellikle bireylerin ilgisini artıracak modeller geliştirilmesi öğrenme deneyimini de kolaylaştıracaktır. Uzaktan eğitim ile bilgi iletişim sistemleri kullanılarak oluşturulmuş çok boyutlu kavramsal modeller, uygulama alanı olarak sınıf ortamına adapte edilmektedir. Bu çerçevede, öğretmenlerin kendilerini öğrenciler ile yakın hissettikleri benzerlikler ve farklılıkların ortaya çıktığı da görülmektedir (Beyers, 2009). 2. Çalışmanın Amacı Elektronik öğrenme alanında bilginin paylaşılması ve kullanılması fiziksel sistemlerden daha çok iç ve dış müşterilerin öz yeterlilikleriyle alakalıdır. Yeni medya ile beraber bilgi kazanım kanalları da çeşitlenmiştir. Yaptığımız saha çalışmasında, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarının bilgisayar öz yeterlilikleri ve endişeleri incelenmektedir, çünkü bu tutumların elektronik öğrenme alanında da önemli ve doğrudan bir rol oynayacağı, ergonomik sistemlerin modelini şekillendireceği açıktır. 3. Çalışmanın Yöntemi Bir ön çalışma ile üniversite ve meslek yüksekokulu birinci sınıfında bilgi teknolojileri dersine giren öğretim elemanları ve öğrencilerle mülakat yapılmıştır. Bu görüşmelerde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ders aracı olarak bilgi teknolojilerinden ve yeni medya uygulamalarından ne şekilde yararlandıkları sorgulanmıştır. Ön çalışma sonucu elde edilen bulgular ve ilgili yazındaki ölçekler ışığında, kapalı ve yarı açık uçlu seçeneklerin bulunduğu bir envanter oluşturulmuştur. Soru ve anket formları başta Marmara ve Kocaeli Üniversitesi olmak üzere, yükseköğrenim kurumlarındaki ön lisans/lisans/lisansüstü öğrencisi ve akademisyenlere (araştırma/öğretim görevlisi ve üyesi) dağıtılmış, toplam 263 anket toplanmıştır. "Yeni medya okuryazarlığı"nı tespit edebilmek için, Literat'ın (2014) ölçeği kullanılmıştır. Bilgi teknolojileriyle ilgili ölçekler için Uslu ve arkadaşlarının (2011) ölçeklerindeki «yazılım ve donanım öz yeterliliği», «bilgisayar kullanma öz yeterliliği», bilgisayarla çalışma öz yeterliliği», «bilgisayar sorunları endişesi», bilgi teknolojisi endişesi» ve «internet endişesi» alt boyutlardan yararlanılmıştır. Cevaplayanlara, her bir maddeye ilişkin değerlendirme yapabilmelerine olanak sağlayacak 5’li bir ölçek sunulmuştur (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum). Demografik bulgulara yönelik analizler ve fark testleri SPSS 17.0 istatistik paket programı ile, yapı denklik modeli ise AMOS 18.0 ile yapılmıştır. 4. Bulgular, Sonuç ve Tartışma Araştırma Türkiye’de özellikle mesleki öğrenime yönelik ön lisans programlarının içerik ve materyalinin kullananlar açısından yeterli olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan bireyler yeni bilgi edinmek ve öğrenmek için artık öncelikle internete ve yeni medya araçlarına yönelmektedir. Bulgu ve analizlerimiz sonucunda, bilgisayar kullanan ve/veya bilgisayarla çalışanların endişelerinin azaldığı görülmektedir. Ancak yazılım ve donanım öz yeterliliğinin internet endişesi üzerindeki doğrudan pozitif, dolaylı yollardan ise negatif katkısının karıştırıcı bir etkiden mi kaynaklandığı, yoksa farklı bir nedeni mi olduğu ileride yapılacak çalışmalarda derinlemesine incelenerek bulguların tartışılması gerekmektedir. Bulgular ışığında, farklı eğitim programlarında da farklı kabiliyetlere yönelik yapı ve içerik tasarımına ihtiyaç olacağı da görülmektedir. Genel olarak, öğrencilere karşılaştıkları bilgisayar sorunlarını aşacak yöntemlerin de anlatılması, öğretim elemanlarının ise yazılım ve donanım konusunda yetkinliklerinin artırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu dönüşüm örgütlerdeki iklimi ve kültürel yapıyı da etkilemektedir. İnteraktif olarak öğrenim sürecine dahil olan paydaşlar ile sistemin eş güdüleneceği ve bu sürecin bilişsel ergonomi temelli olması gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu durum nesnel bir yaklaşımdan çok, zamanla öğrenci ve öğretim elemanlarının (program ve modellere doğrudan dahil olduğu oluşturmacı ve tamamlayıcı bir yaklaşımla) uzaktan eğitim sisteminin bir parçası olacağı anlamına da gelmektedir. Yeni medya uygulamaları bu süreçte kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir. Kaynaklar Beyers, R.N. (2009). “A Five Dimensional Model for Educating the Net Generation”, Educational Technology & Society, 12(4), ss. 218-227. Granića, A. ve M. Ćukušić (2011). “Usability Testing and Expert Inspections Complemented by Educational Evaluation: A Case Study of an e-Learning Platform”, Educational Technology & Society, 14(2), ss. 107-123. Shin-Yuan, H., Huang, K-L ve W-J Yu. (2011): “An Empirical Study of the Effectiveness of Multimedia Disclosure of Informed Consent: A Technology Mediated Learning Perspective”, Information & Management, 48(4-5), ss. 135-144. Literat, I. (2014). Measuring New Media Literacies: Towards the Development of a Comprehensive Assessment Tool. Journal of Media Literacy Education 6(1), ss. 15-27. Uslu, T., Rodoplu Şahin, D. ve D. Çam (2011). “Yaş ve Kuşak Farklılıklarına Göre İnternet ve Bilgi Teknolojileri Kullanımının Düzeyi, Yarattığı Tekno-Politik Stres Ve Sonuçları – Age-Related Differences in Techno-Political Stress, Cynicism Toward Change, Use of Internet and Computer”, 9th International Knowledge, Economy & Management Proceedings, International University of Sarajevo, Garmond, Sarajevo, ss. 2627-2644.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Yeni Medya
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC