XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEleştirel Düşünme Beceri Gelişiminde Online Arvümentasyon Uygulaması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Pınar Fettahlıoğlu
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: pinardnz_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Devkan Kaleci
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devkan_AT_inonu.edu.tr
Anahtar KelimelerELEŞTİREL DÜŞÜNME, ONLİNE ARGÜMANTASYON, ÖYS, MOODLE
ÖzetBilgi çağındaki gelişmelerle değişen ve gelişen yaşam koşulları, yaşamın her alanında, özellikle iş dünyasında, karşılaştığı sorunları çözen, kendini sürekli geliştiren insanların talep edilmesini getirmiştir. Ancak problemlerin doğru ve geçerli bilgiler ışığında kesin çözüme ulaşacağı gerçeği dikkate alındığında; ilgili, ilgisiz, doğru ve yanlış bilgilerin toplum tarafından sorgulanmadan benimsenmesinin talep edilen insan profilinin doğmasına engel teşkil ettiği söylenilebilir. Düşünmenin eksikliğine yönelik giderek artan bu farkındalık, düşünme becerilerine olan ilgiyi de arttırmaktadır. Bu düşünme becerilerinden biri de eleştirel düşünmedir. Başlangıcı Sokrates’e kadar dayanan eleştirel düşünme saplantısız, nesnel ve derinlemesine düşünme anlamına geldiğinden düşünmenin en gelişmiş ve ileri biçimi olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda eleştirel düşünme yoluyla nitelikli niteliksizden, doğru yanlıştan ayırt edilebilir (İpşiroğlu, 2002; Tümkaya ve Aybek, 2008). Eleştirel düşünme konusunda yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınan Paul (1992) ise eleştirel düşünmeyi, kişinin kendi düşünmesini iyileştirmek için düşünme eylemini gerçekleştirirken bunun üzerinde düşünmesi olarak tanımlamakta ve bu tanımda iki şeyin oldukça önemli olduğunu belirterek; “eleştirel düşünme sadece bir düşünme değil, aynı zamanda kendi kendini geliştirmek için nelerin etkili olduğunu düşünmektir” ve “kendi kendini geliştirme de, bireyin düşünürken kullanacağı standartlar konusundaki becerisiyle ilgilidir” şekilde açıklamaktadır (Foundation for Critical Thinking, 1992). Schafersman (1991), eleştirel düşünmenin daha profesyonel, gelişmiş, nitelikli ve etkili bir düşünme becerisi olduğuna vurgu yaparak akran ya da aileler tarafından öğretilemeyeceğini belirtmiştir. Smith (2003) ve Bailin (2002) de eleştirel düşünmenin tüm eğitim seviyelerindeki öğretim programlarında yer alması gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu nedenle, Schafersman (1991)’a göre, eleştirel düşünmenin kazandırılması formal öğretim yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda çağımızın okulları öğrencilerin tipik olarak nasıl düşündüğü sorununa yönelik derslerde eleştirel düşünme öğretimini ve yönetsel karar vermede eleştirel düşünmeyi ön görmektedir. Formal eğitim sistemi içinde yer alan fen bilgisi dersi öğretim programı içinde 2013 yılında yapılan değişiklikte eleştirel düşünme becerilerine yer verilmiş ve etkinlikler bu bağlamda güncellenmiştir. Ancak eleştirel düşünme becerilerine yönelik kazanımların sadece programda yer alması bu becerilerin gelişimi için yeterli değildir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin de bu becerilere sahip birey olmaları gereklidir (Thomas, 2009). Çünkü bir eğitim programı yenilenebilir ve yeni öğrenim kazanımları belirlenebilir. Ancak, programın istekli ve donanımlı öğretmenler tarafından etkili bir şekilde uygulanabilmesi, düşünülmesi gereken diğer bir boyuttur. Başka bir ifadeyle öğretim programları, yöntem ve teknikler, araç ve gereçler öğretmenin canlı kişiliği olmadıkça istenilen ölçüde bir etkiye sahip olamamaktadır (Sözer, 1991). Öğrenci öğesi ise, öğretmenin görüşlerinden, tutumundan ve derse bakış açısından etkilenmekte ve bu durum çoğu zaman öğrencilerin derse yönelik tutumunu ve başarısını da paralel olarak etkilemektedir (Bruner, 1966). Bu nedenle üniversiteler alternatif düşünmeyi sağlamada belirli bir sorumluluğa sahip olduğundan özellikle öğretmen yetiştiren kurumlarda ders içerikleri dışında, öğretim sürecinde öğretmen adaylarının farklı ve alternatif düşünmelerini sağlamalarına imkân sağlayacak ders içinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin uygulandığı öğrenme ortamlarının oluşturulması önemlidir. Bu imkânların oluşması ile var olan ortamda demokratik, özgürlükçü, yeniliğe açık ve eşitlikçi anlayış sağlanarak öğrencilerin eleştirel olarak düşünmeleri gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan üniversitelerin eleştirel düşünen bireyler yetiştirmede rolü oldukça büyüktür. Bu nedenledir ki eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerini etkileyen faktörlerin araştırılması ve elde edilen sonuca yönelik bu becerinin gelişimi yönünde çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; MOODLE destekli online argümantasyon uygulaması ile işlenen öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin 3. sınıf fen bilgisi öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisini incelemektir. Araştırma 2014-2015 yılı bahar yarıyılında Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında öğrenim gören 30 üçüncü sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma karma araştırma yöntemlerinden açıklayıcı desene göre hazırlanmıştır. Açıklayıcı desende önce nicel veriler toplanır. Daha sonra ise nicel verileri açıklayan ve ayrıntılarına inmeye yardımcı olacak nitel veriler toplanır. Çalışmanın temel vurgusu nicel sonuçlar üzerinedir. Nitel sonuçlar ise ikincil mahiyettedir (McMillan & Schumacher, 2006). Bu araştırmanın nicel boyutunda yarı deneysel desenlerden eşitlenmemiş kontrol gruplu öntest - sontest modeli kullanılmıştır. Çalışmanın sonraki aşamasında ise elde edilen nicel verileri açıklamak ve bu verilerin ayrıntılarına ulaşmak amacıyla nitel verilerden yararlanılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yani çalışmada baskın olarak nicel ve onu izleyen nitel araştırma yönteminden faydalanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise maksimum çeşitleme örneklemesi ile belirlenen 12 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Uygulama aşaması haftada 4 saat olarak toplam 12 hafta devam etmiştir. Birinci hafta dersin nasıl işleneceği ile ilgili öğrencilere genel bilgi verilmiş ve ön testler uygulanmıştır. İkinci hafta öğrenciler MOODLE öğrenme yönetim sistemine kayıtları yapılmış ve sistemin kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü haftadan itibaren 6 hafta konular teorik olarak işlenmeye başlanmıştır. Bu kısımda öğrenciler MOODLE üzerinden online argümantasyon yöntemi ile derse gelmeden önce derste işlenecek konuyu 1 hafta boyunca serbest vakitlerinde MOODLE üzerinden tartışmaları sağlanmıştır. İlgili ders; argümantasyon sonunda elde edilen konu ile ilgili yanılgılar, eksik bilgiler doğrultusunda şekillendirilerek işlenmiştir. Dersin sonunda ise tartışma sorusunun yanıtı sınıfça özetlenerek ders bitirilmiştir. Teorik olarak işlenecek konular bittikten sonra 3 hafta boyunca öğrenciler seçmiş oldukları kazanım doğrultusunda hazırladıkları materyalleri sınıfta sunmuşlardır. 12. haftanın sonunda aynı ölçekler son test olarak tekrar uygulanmış ve odak öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi ile bağımlı t-testi ile yapılmıştır. Ayrıca eta-kare (etki büyüklüğü) korelasyon katsayısı da hesaplanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise Nvivo 9 paket programı yardımı ile içerik analizi yapılmıştır. Kaynakça Bailin, Sharon (2002). Critical thinking and science education. Science & Education 11: 361-375. Bruner, J., (1966). Toward A Theory of Instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press Foundation for Critical Thinking (FCT). (1992). Critical thinking: Basic questions and answers. Retrieved Junnuary 08, 2012 from http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinkingbasic- questions-amp-answers/ 409 İpşiroğlu, Zehra (2002). Düşünme Korkusu. İstanbul: Papirüs Yayınevi McMillan, J. H., Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (Sixth Edition). London: Pearson. Paul, W. R. (1993) Critical thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. Santa Rosa, CA: Foundation for Critical Thinking. Schafersman, Steven D. (1991). An Introductionto Critical Thinking.11.03.2012 tarihinde http://smartcollegeplanning.org sitesinden alınmıştır. Smith, Gerald F. (2003). Beyond critical thinkingand- decisionmaking: teaching business students how to think. Journal of Management Education, 27: 24. Sözer, E., (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışları Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi. Thomas, Ian (2009). Critical thinking, transformative learning, sustainableeducation, and problem-based learning in universities.Journal of Transformative Education 7: 245 Tümkaya S., Aybek B. (2008). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (17 )2, 13-24.
Başlıklar E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC