XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgisayar Meselek Listelerinde Öğrencilerin Web 2.0 Teknolojilerini Kullanımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Agah Tuğrul Korucu
Org: Necmettin Erbekan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: agah.korucu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Ahmet Yücel
Org: Necmettin Erbekan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ahmeetyuceel_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilişim Teknolojileri, Web 2.0 Teknolojileri, Öğretim Teknolojileri, Mesleki Orta Öğretim.
Özet21. Yüzyılda teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim alanında da öğrenme teknolojileri açısından birçok avantaj sağlamıştır. Avantaj sağlayan bu teknolojilerden en önemlisi web 2.0 teknolojileridir. Web 2.0 teknolojilerinin ortam-kullanıcı arası etkileşimi ve kullanıcılar arası etkileşimi, işbirlikçi çalışmaları ve bilgiye erişimi, web ortamında çok daha erişilebilir ve kullanılabilir bir hale getirmesi ile öğretim teknolojilerine önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı mesleki ortaöğretim bilişim teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilerin web 2.0 teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak web 2.0 teknolojilerinden faydalanma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli benimsenen bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunun bilişim teknolojileri alanında öğrenim gören 80 kişilik öğrenci grubu oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 51’i erkek, 29’u kadındır. Verilerin toplanmasında korucu (2014) tarafından geliştirilen açık uçlu sorular, çoktan seçmeli testler ve anket kullanılmıştır. Araştırma sonunda etkili öğretim faaliyetleri için kullanılabilecek başlıca web 2.0 teknolojilerini ve bu teknolojilerin mesleki orta öğretim bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin web 2.0 teknolojilerini kullanma ve eğitsel olarak faydalanma durumları ile öğrenme faaliyetleri ve alışkanlıkları üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC