XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOrtaokulda Siber Zorbalık
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aygül Çelik
Org:
Country: TR
E-mail: celik.aygul_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Fatma Kübra Çelen
Org:
Country: TR
E-mail: k.celenn_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Süleyman Sadi Seferoğlu
Org:
Country: TR
E-mail: sadi_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar KelimelerSiber zorbalık, siber mağduriyet, internet saldırganlığı
ÖzetOrtaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Durumlarının İncelenmesi
Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygunsuz bir biçimde kullanımı sonucunda bireylere zarar veren durumlar arasındadır. Diğer bir tanımla zorbalık eyleminin teknoloji üzerinden yapılması olarak da tanımlanabilir. Siber zorbalık, birey için duygusal, sosyal ve psikolojik gelişime zarar vermekle birlikte, ayrıca toplumsal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Şahin, Sarı, Özer & Er, 2010). Özellikle internetin yaygın kullanımıyla birlikte siber zorbalık ve siber mağduriyet durumlarının arttığı gözlenmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ortaya konan ulusal istatistikler ele alındığında siber zorbalık eylemine en fazla maruz kalma riskine sahip hedef kitlenin 16-24 yaş aralığında olan öğrenciler olduğu görülmektedir. İnternetin ve sanal ortamların daha küçük yaşlarda bilinçsiz bir şekilde kullanılması sanal zorbalık eylemine maruz kalma yaşının da düşmesine neden olacağı söylenebilir. Siber zorbalık ile ilgili araştırmalar incelendiğinde öğretmenlere, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik farklı açılardan ele alan çalışmalarla karşılaşmaktayız.

Bu araştırmada ise ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık ve mağduriyet durumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca siber zorbalık ve mağduriyet durumlarının farklı değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Araştırma tarama modeline göre desenlenmiştir. Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ankara’daki iki ortaokuldaki 120 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler, Hinduja ve Patchin (2009) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanması Özdemir ve Akar (2011) tarafından yapılan “Siber Zorbalık ve Internet Saldırganlığını Tarama Ölçeği” kişisel bilgiler için ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiş “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.  Verilerin analizinde demografik veriler için betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Öğrencilerin siber zorbalık durumlarının farklı değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ise bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun evinde bilgisayarının olduğu(% 84), yine çoğunluğunun evinde internetinin olduğu(% 60,5) belirlenmiştir. İnterneti günlük kullanma süreleri incelendiğinde ise büyük bir çoğunluğun (%64,7) 1-3 saat internet kullandığı görülmüştür. Öğrencilerin bir kısmının (% 47,1) başkalarının siber zorbalığa uğradığına tanık oldukları; bir kısmının ise (% 48,7) siber zorbalığa uğradıkları belirlenmiştir. Günlük internet kullanma durumunun da siber zorbalık üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyete göre siber zorbalık durumunun farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, siber zorbalığa ilişkin bireysel ve toplumsal bir farkındalığın yaratılmasının önemi gündeme gelmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun bir biçimde kullanan bireyler için siber zorbalığa yönelik duyarlılık düzeyinin arttırılması gerekmektedir. Bu doğrultuda İnternet’in doğru kullanımı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması oldukça önem arz etmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Diger
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkiler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC