XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAnimasyon Destekli Fizik Laboratuvarında Öğrenci Davranışı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Nimet IŞIK
Org: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nimetok_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerFen Bilgisi Öğretmen Adayı, Animasyonlu Eğitime Yönelik Tutum, Ölçek Geliştirme
ÖzetAnimasyon Destekli Fizik Eğitiminde Öğrencilerin Tutumunun İncelenmesi Nimet IŞIK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fizik Bölümü, Burdur nokumus@mehmetakif.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde genel fizik laboratuvarı dersini alan Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencilerine, animasyon destekli eğitimin, öğrenci başarısına katkısı ve öğrencinin animasyonlu eğitim modeline karşı tutumu incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin laboratuvar verilerini yorumlama derecesi, animasyon destekli eğitim modeli ile incelenmiştir. Animasyon destekli eğitim sonunda, on adet sorudan oluşan Likert tipi tutum ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilere yöneltilen sorularının güvenilirliği Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ile analiz edilmiştir. Öğrencilere yöneltilen üç soru yardımıyla demografik özellikler olan yaş, cinsiyet ve bilgisayar kullanım düzeyi incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS’de bulunan tanımlayıcı istatistik, korelasyon, cinsiyet bazlı Ki-kare testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, animasyon destekli eğitim modelinin, fizik laboratuvarı deney konularının daha iyi öğrenilmesini sağladığı anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular, genel fizik laboratuvarı dersini alan öğrencilerin eğitiminde, animasyonlu eğitime yönelik tutumların belirlemesi amacıyla kullanılabilir. Anahtar Sözcükler: Fen Bilgisi Öğretmen Adayı, Animasyonlu Eğitime Yönelik Tutum, Ölçek Geliştirme Investigations of Students’ Attitudes for Lessons of Physics Laboratory Aided Animation: Samples for Newton’s Laws of Experiments Abstract: In this study, contribute to student success and student animated attitude towards the educational model of the animation-assisted learning to Mehmet Akif Ersoy University Science Education section 1st class students in general physics laboratory coursework was examined. In addition, interpretation degree of laboratory data for students were examined with animation assisted learning model. At the end of the animation based education, Likert-type attitude scale consisting of ten propositions was applied. The reliability of the questions posed to students was analyzed using Cronbach's alpha reliability coefficient. the demographic characteristics such as age, gender and level of computer use was investigated with the help of three questions posed to students. In analyzing the data, descriptive and statistical, correlation, gender-based Chi-squared test in SPSS was used. The findings can be used for students’ education in general physics laboratory courses in order to determine their attitudes to animated education. Keywords: Science Teacher Candidate, Animated Training Attitudes, Scale Development.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Temel Bilimlerde Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC