XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgi Farkındalığı ile Bilgi Güvenliğinin Karşılaştırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Merve Arıtürk
Org: Bahçeşehir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: merve.ariturk_AT_bahcesehir.edu.tr
Anahtar KelimelerBilgi Güvenliği, Bilgi Farkındalığı, Etik, Güvenlik
ÖzetÖzet Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki bireylerin etik internet kullanımı üzerindeki deneyimlerini araştırarak internet kullanımındaki bilgi farkındalığı seviyesi ile bilgi güvenliği seviyesinin analizinin yapılmasıdır. Torun'un 2007 yılında geliştirdiği "İnternet Etiği Tutum Ölçeği" ile Arıtürk'ün 2014 yılında geliştirdiği "Etik İnternet Kullanımı" anketi çalışmanın çıkış noktası olmuştur. İlgili ölçek ve anketten bilgi farkındalığı ve bilgi güvenliği soruları analiz edilmiş, "Bilgi Farkındalığı, Bilgi Güvenliği" anketi oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklem evrenine sosyal medya üzerinden ve e-öğrenme sitesinden erişilmiştir. Araştırmaya toplamda 250 kişi katılmıştır. Uygulanan anketin sonuçları SPSS programı aracaılığıyla faktör analizine sokulmuş ve mevcut korelasyon değerlerinin ve bilginin anlamlı olup olmamasına bağlı olarak sorular seçilmiştir. Seçilen sorular faktörlerine göre gruplanmış ve her faktöre ait sayısal bir değer hesaplanmıştır. Ankete katılan bireylerin bilgi farkındalığı ve bilgi güvenliği katsayıları oluşturulmuş ve bu katsayıların birbirleriyle olan ilişkisi WEKA ile incelenmiştir. Hesaplamalarda Likert Ölçeği kullanılmıştır ve ankete katılanların %37’sinin bilgi farkındalığı oldukça yüksek çıkmıştır. Bilgi farkındalığı yüksek olan kişilerin bilgi güvenliği seviyelerinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bilgi farkındalığı ile bilgi güvenliği arasındaki ilişki anket yardımıyla sayısal olarak ifade edilmiştir. Uygulanan anketin sonucunda, bilgi farkındalığının daha da yüksek bir seviyeye çekilmesi amacıyla eğitimler ve seminerler verilmesi uygun bulunmuştur. Bu çalışmaya ek olarak, bilgi güvenliği yüksek olan kişilerin etik internet kullanımının incelenmesinin çalışmaya başka bir boyut katacağı düşünülerek önerilmiştir. Abstract The purpose of this study is analyzing information awareness and information security with investigating the experiences of people who live in Turkey. "The Scale of Ethical Internet" (Torun, 2007) and "The Survey of Ethical Internet Usage" (Arıtürk, 2014) have been the startin point of this research. The questions of the factors that are information awareness and information security are analyzed and the survey that is named as “Information Awareness and Information Security” is performed on the Internet. In this study, the universe of the sample was reached by the social media platforms an e-learning web site. Approximately 250 people are attended this survey. The results of the survey are examined by the SPSS program for the factor analysis. While maintaining this work, the questions which were on different surveys with the related to our work were analyzed. After analyzing, the questions were selected with the existing correlation values that significantly depends on the information. The questions which are selected at last are grouped acoording to factors and a single numerical value is calculated for each factors.The level of information security and the level of information awareness are calculated by the results of survey and these results are examined by the WEKA. Likert Scale is used to calculate the level of the numbers. According to calculations, it is found that 37% of respondents are marked as quite high secure. People ,who have a high level of information awareness, also have a high level of information security. In this study, the relationship between information security and information awareness is expressed as numarical. In accordance with the results of the research, some proposals have been made by analyzing the various results. The most important proposal is giving training courses and seminar which is about the information awareness and security. In addition to this study, it is suggestted that calculating ethical internet usage will be more significant on people who have a high level of information security
Başlıklar AB-Bildiri
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunma
İnternet ve Sosyal Bilimler
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC