18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğretmen adaylarının yetiştirilmesi sürecinde öğretim üyeleri perspektifinden BİT entegrasyonu
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Yasemin Koçak USLUEL
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail:

Yazar 2
Name: Nilüfer ATMAN Uslu
Org: Hacettepe Üniversitesi
Country: TR
E-mail: atmanuslu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÖğretim elemanları, entegrasyon, öğretimin örgütlenmesi,
ÖzetFATİH projesinde okulların BİT ihtiyaçlarının karşılanması ilk bileşen olarak yer almaktadır. Oysa teknoloji entegrasyonunu basit bir erişim sorunu olarak tanımlamak yerine hem eğitimcilerin profesyonel üretkenliğini geliştiren hem de öğrencinin öğrenmesini teşvik eden araçlar olarak ele almak gerektiği araştırmalarca ileri sürülmektedir (Hernández-Ramos, 2005; Guzman ve Nusbaum, 2009). Öğretmen yeterlikleri, mesleki gelişimleri ve öğretim programında entegrasyon bağlamında düzenlemeler yapılmadan, projenin tüm okullarda hayata geçirilmesi, donanım ve alt-yapı iyileştirme çalışmasından daha ileriye gidemeyeceği tehlikesini beraberinde getirebilir (Usluel, Kalaycı, Bilgiç ve Uslu 2011). Buna ek olarak öğretmen yetiştirme sürecinin de öğrenme-öğretme sürecine BİT entegrasyonu konusunda önemi yadsınamaz. Entegrasyon sürecinin nihai hedefinin, BİT’in öğretimsel kullanımı olduğu göz önünde bulunduğunda, bu çalışmada, öğretim elemanlarının öğretimsel amaçlı BİT kullanımı, dersi örgütleme süreci bir çerçeve olarak incelenmiştir. Örgütleme stratejileri, öğretim hangi sıraya göre işlenecek, hangi içerik nasıl sunulacak sorularının cevapları ile yapılandırılmaktadır (Akkoyun, Altun ve Yılmaz, 2008). Smith ve Ragan (1999), bir öğretim içeriği için örgütleme stratejilerini dört ana bölümden oluşabileceğini önermektedir: “Giriş”, “Kurgu(konu anlatımı ve uygulama)”, “Özet (sonuç)”, “Değerlendirme”,”Örgütleme”. Buradan hareketle bu çalışmada, öğretmen yetiştirme sürecinde görev alan öğretim elemanlarının öğretimsel amaçlı BİT kullanımlarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, Ankara’da bir üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapmakta olan sekiz öğretim elemanından oluşmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla öğretim elemanları ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin analizinde öğretimin örgütleme süreçlerinde yer alan derse giriş, dersi kurgulama, özetleme ve değerlendirme temaları temel alınmıştır. Veriler, betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Çözümlemeler sonucunda iletişim ve paylaşımın bu süreçte önemli yer aldığı dikkati çekmiştir. Buradan hareketle öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim ve paylaşım süreçlerinde BİT kullanımları da incelenmiştir. Dersi örgütleme süreçlerinde, derse giriş sürecinde bazı öğretim elemanlarının BİT kullanımına daha fazla ağırlık verirken, bazı öğretim elemanlarının ise dersi özetleme ve değerlendirme aşamalarında BİT’i daha fazla kullandıklarını ifade ettiği görülmüştür. Bununla birlikte, çalışma grubunda bulunan öğretim elemanlarının hepsi, dersi kurgulama aşamasında BİT’den yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Değerlendirme bölümünde ise, öğrencilerinin BİT’i kullanarak bireysel ve grup çalışmalarında projelerini gerçekleştirdikleri dile getirilmiştir. Bunlara ek olarak çalışmada öğretmen yetiştirme sürecinde BİT entegrasyonunun sağlıklı olarak nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin öneriler tartışılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC