18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Bilimlercilere Özgür Yazılımla Veri Analizine Giriş
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Eren Can Aybek
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erencan_AT_aybek.net
Anahtar Kelimeleristatistik, veri analizi, pspp, ortalama karşılaştırma, korelasyon, regresyon, faktör analizi, madde analizi, güvenilirlik
Özet
Sosyal Bilimlercilere Özgür Yazılımla Veri Analizine Giriş
-------------------------------------

AMAÇ
-------------------------------------
Bu kursun amacı, özellikle sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacıların, veri analizini özgür bir yazılım olan GNU/PSPP ile yapabilmelerini, analiz çıktılarını yorumlayıp raporlaştırabilmelerini sağlamaktır.

HEDEF KİTLE
-------------------------------------
Kursun hedef kitlesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmakla birlikte, programda yer alan analizler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes kursa kayıt olabilir.

ÖN KOŞUL
-------------------------------------
Kursun herhangi bir ön koşulu yoktur. Tüm analizlerin ne için yapıldığı, varsayımlarının ne olduğu, analizin nasıl yapıldığı ve çıktılarının nasıl yorumlanacağı; son olarak analiz çıktılarının nasıl raporlaştırılması gerektiği yeni başlayanların düzeyinde işlenecektir. Ayrıca SPSS Statistics yazılımından kurtulmak ve ona benzer / eşdeğer bir yazılım ile çalışmaka isteyenler kursa katılabilirler.

ÖĞRENME ÇIKTILARI
-------------------------------------
Bu kursu tamamlayan katılımcıların şu yeterliliklere sahip olması beklenmektedir:

	-GNU/PSPP yazılımını kurabilmek
	-Ölçme aracına uygun değişkenleri tanımlayıp, veri girişi yapabilmek
	-Verileri analize hazırlayabilmek
	-Betimsel istatistikleri yapabilmek
	-İki değişken arasındaki korelasyonu hesaplayabilmek
	-İki ya da daha fazla ortalama ya da ortancayı karşılaştırabilmek
	-Regresyon modeli kurabilmek
	-Madde analizi yapabilmek
	-Faktör analizi yapabilmek
	-Güvenilirlik kanıtı elde edebilmek
	-Yaptığı analizin çıktılarını raporlayabilmek

GÜNLÜK PROGRAM
-------------------------------------
1. GÜN
-------------------------------------
Yazılımın kurulumu
Menülerin tanıtımı
Değişkenlerin tanımlanması
Veri girişinin yapılması
Çeşitli dosya formatlarındaki verilerin içe aktarımı
Verilerin düzenlenmesi
	Uç değer analizi
	Kayıp veriler ile başa çıkma
	Split File / Select Cases

2. GÜN
-------------------------------------
Betimsel istatistikler
	Frekans ve yüzdelerin hesaplanması
	Ortalama, ortanca, tepedeğer ve standart sapma
	Çapraz tablolar

Korelasyon
	Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı
	Spearman sıra farkları korelasyon katsayısı
	
Ki-kare

Ortalama ve ortancaların karşılaştırılması
	Bağımsız gruplar için t-testi
	Mann Whitney U testi
	Bağımlı gruplar için t-testi
	Wilcoxon işaretli sıralar testi


3. GÜN
-------------------------------------
Ortalama ve ortancaların karşılaştırılması
	Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
	Kruskal Wallis H testi
	
Regresyon analizi
	Basit doğrusal regresyon
	Çoklu doğrusal regresyon


4. GÜN
-------------------------------------
Madde analizi
Açımlayıcı faktör analizi
Güvenilirlik analizi

Diğer özgür istatistik paket programları
JASP
R

GENEL NOTLAR
-------------------------------------
Eğitim notu dağıtılacaktır
Katılımcıların yanında kişisel bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir (GNU/Linux, Windows ya  da OSX olabilir)
Kursun verimliliği bakımından en fazla 20 katılımcı ile çalışılması planlanmaktadır.
				
ÖZGEÇMİŞ
-------------------------------------
Eren Can Aybek, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl aynı programda doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimini 2016 yılında tamamlamayı hedefleyen Aybek, 2010 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Madde Tepki Kuramı ve Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test (Computerized Adaptive Test) uygulamaları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

2009 yılından beri araştırmacılara istatistiksel analiz konusunda yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ayrıca Eğitim Fakültesi'ndeki İstatistik I ve II derslerini vermiştir.  Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki İleri Eğitim İstatistiği I ve II derslerinde  görev almıştır. 

Başlıklar AB-Kurs
İnternet ve Sosyal Bilimler
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC