18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMercuri Modeline Dayalı Elektronik Seçim Sistemi Tasarımı ve Java Teknolojileri Yardımıyla Gerçeklenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Murat Özdemir
Org: 19 Mayıs Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muratozd_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Turhan Karagüler
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turhankaraguler_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerElektronik Seçim, Mercuri Modeli, Online Seçim
ÖzetGünümüzde, elektronik oylama sistemleri, oyların kullanılma ve sayılma süreçlerinin hızını arttırmasından dolayı kısa sürede sonuçların alınmasına olanak tanıması ve ayrıca engelli seçmenlerin, önemli bir sorunla karşılaşmadan, oy kullanmalarını kolaylaştırması ve başka benzer birçok konudaki iyileştirmeler de dikkate alındığında, kullanılması ve önemsenmesi bilinen bir gerçekliktir. Ancak bununla birlikte, teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu güvenlik sorunları nedeniyle kullanımlarına hala kuşku ile bakıldığı da başka bir gerçekliktir. Geleneksel yöntemlere nazaran çok daha karmaşık bir şekilde yürütülen bu elektronik oy (veya kısaca e-oy) sistemlerine olan güveni yükseltmek amacıyla birçok kurum ve üniversitelerce yapılan çalışmalar ve geliştirilen yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden birisi Mercuri ve arkadaşlarının geliştirmiş olduğu modele dayalı seçim sistemidir [1]. Bu modelde, yukarıda sözü edilen kaygı dikkate alınarak ve hiçbir yolla tam güvenlik sağlanamaz varsayımı benimsenmiştir. Bu nedenle bu modelde sadece elektronik sonuçlar değil aynı zamanda seçmenlerin tamamıyla elektronik ve güvenli bir terminalde kullandığı oyu, doğruladıktan sonra, oyunun çıktısını fiziksel bir pusula olarak görebileceği ve onaylayabileceği bir sistem tasarlanmıştır. Böylece, elektronik sistemin paralelinde fiziksel oylar da tasnif edilecek, yapılan itirazlarda bu oyların esas alınması sağlanacaktır. Yapılan bu çalışmada, öngörülen seçim modeli, Java teknolojileri kullanılarak prototip olarak gerçekleştirilmiştir. Türkiye seçim sisteminin temel alındığı bu çalışmada, seçmen tarafından doğrulanmak amacıyla, tüm oyların pusula kopyası, seçmen tarafından görülebileceği şekilde basılmaktadır. Mercuri modeline ilave olarak, basılan bu pusulalar ile elektronik seçimdeki oyların birbirlerini tutmaması halinde, fiziksel oyların geçerli kabul edildiği bu sistemde, elektronik oylar kadar çıktı olanların da güvenliğini artırmak amacıyla, pusulaların üst kısmına özel bir algoritma ile üretilen bir seri numarası da ayrıca basılmaktadır. Oyların değiştirilme veya kaybedilmesi gibi durumların tespiti ile oyların daha kolay sayılabilmesi amacıyla düzenlenen bu seri numaralar barkod olarak pusulaların üst kısmında yer almaktadır. Çalışma, sistemin tüm adımlarını, veri tabanını ve geliştirilen yazılımı kapsayacak şekilde sunulacaktır. [1] R Mercuri, “A Better Ballot Box”, Ph.D., IEEE Spectrum, October2002
Başlıklar AB-Bildiri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC