18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOkul Teknoloji Planı Hazırlama: Eşref Ergin Ortaokulu 2015-2018 Teknoloji Planı Önerisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hasan Ersoy
Org: Uludağ Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasanersoy33_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Emel Özdemir Duman
Org: Uludağ Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emelozduman_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Sevim Aydın
Org: Uludağ Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sseevviimm08_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Erhan Şengel
Org: Uludağ Üniversitesi
Country: TR
E-mail: drerhansengel_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerokul teknoloji planı, teknoloji entegrasyonu, misyon, vizyon, stratejik plan
Özet1. Giriş Günümüzde bilgi akışı hızla devam etmekte, bilgiye ulaşma, bilgiyi öğrenme ve bilgiyi yönetme konularında bireylerin bilişim teknolojilerini kullanımı hayatlarının bir parçası haline gelmiştir. Bu durum göz önüne alındığında bilişim teknolojilerinin okul programlarına entegrasyonu ve okul teknoloji altyapısının etkili bir şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir. Okullarda bulunan teknoloji altyapısının, uygun strateji, yöntem-teknik ve ölçme-değerlendirme gibi durumlarının planlanması gerekmektedir. Teknoloji planında, var olan teknolojinin değerlendirilmesi, kullanma metotlarının ve yöntemlerinin uygun hale getirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda “teknoloji planı”, okullarda nasıl kullanıldığını ve uygulandığını gösteren bir dökümandır (Sibley & Kimball, 2004). Teknoloji planı, okula yerleşen teknoloji ile okulun eğitim misyonu arasındaki ilişkiyi gösterir ve teknolojiyi desteklemek için ihtiyaç duyulan sistemleri tanımlar (Saban, 2006). Sibley ve Kimball’a (2004) göre, teknoloji planı, öğrenci öğrenmesini geliştirmeyi amaçlayan bir okul vizyonunu ortaya koyar. Velilere, öğrencilere, eğitimcilere ve yöneticilere teknoloji donanımı ile birlikte sınıfların nasıl değişeceğini ve öğrenmeye nasıl katkıda bulunacağını anlatır. Örneğin: Okuldaki mevcut bilgisayar sayısı ne kadar olmalıdır? Öğretmenler ve öğrenciler ne tür yazılımları kullanmalı gereklidir? Kısacası, teknoloji planı, okul vizyonunu güçlendirme fırsatı sunmakta ve bunu gerçekleştirmek için bir yol çizmektedir. Etkili teknoloji planlarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi öğretim teknolojilerinin okullarda başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Birçok araştırmacı (Bailey, 1997; Cole, 1999; See, 1992) tarafından söylenmiş ve bir okul teknoloji planının nasıl gerçekleştirileceği konusunda çeşitli modeller ve rehberler geliştirmişlerdir. Aslıhan’a (2006) göre teknoloji planlama sürecinin etkin bir şekilde kullanılması için sürecin eğitimcilere doğru satın alma kararlarını vermede yardım etmesi, okulların teknoloji kullanımını geliştirmesi, teknoloji kaynaklarının daha etkin olarak kullanılması ve en önemlisi de sosyo-ekonomik özgeçmişi ne olursa olsun bütün öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmesi üzerine odaklanması gerektiğini söylemiştir. Teknoloji planının okul reformunun önemli bir parçası olarak görmüştür. Teknolojiyi satın almakta oldukça fazla para harcanmakta ve alınan teknolojiler amacına uygun şekilde kullanılmaması ile birlikte nasıl kullanıldığı da bilinmemektedir. Bu durumda yer alan okullar, teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda da zorluklar çekmektedirler. Bu zorlukların içerisinde nasıl kullanılacağını bilmeyen ve öğretime nasıl entegre edilmesi gerektiğini bilmeyen personeller yer almaktadır. Teknolojinin öğrencilerin başarılarında etkili olabilmesi için personelin eğitimiyle birlikte belli bir plan dahilinde teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğinin kararlaştırılması gerekir. Bu teknoloji planı genellikle okulun 3-5 yıllık zaman dilimi arasında olup teknolojiye ilişkin olarak varacağı hedefler hakkındaki yol haritasını gösterir (Saban, 2006). Okul teknoloji planı, okuldaki teknoloji planlama komitesiyle çalışılarak okulun ve personelin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilir. Hızlı değişen dünyamızda teknolojinin okullara entegrasyonu öğrencilerin başarılarını önemli düzeyde etkilemektedir. Toplumun yenilenmesi ve bu değişime ayak uydurması için teknolojinin kullanımı elzemdir. Eğitimde yapılan reformların kalıcılığını sağlamak için seçilen teknolojilerle öğretmen ve öğrencilerin uygun etkinlikleri geliştirebilecekleri görevleri yapmalıdır. Bu işlemlerin gerçekleşmesi için öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerden geçirilerek teknoloji açısından uzmanlaşmaları gerekmektedir. Eğitimciler teknolojinin etkili kullanımı ile ilgili olarak plan oluşturmalıdırlar. Bu plan sadece bilgisayar ve yazılımın alınmasını içermemeli , aynı zamanda anlamlı, işbirlikli, hizmetiçi eğitim ve değişim gerektiğinden esnek bir yapıda olmalıdır. Okulun genel gelişim planlarının bir parçası konumundadır ve müfredatta belirtilen amaçlara ulaşmada bir araçtır. Teknolojinin yararlarının farkına varabilmek için okullar teknolojinin müfredate entegrasyon planlarını oluşturmalıdırlar. Bu planda eğitimciler, ailelerin, toplumun ve işadamlarının ortak görüşleriyle bir vizyon belirlenir. Daha sonraki süreçlerde ise, öğrencilerin anlamlı ve aktif bir şekilde öğrenimi sağlanmalıdır. Parasal destek noktasında nasıl karşılanacağı da bu planda belirtilmelidir. Tüm bu planlar öğrencilerin daha anlamlı ve aktif bir şekilde öğrenmelerini gerçekleştirmek için yapılır. Son yıllarda yapılan planlar incelendiğinde iyi bir planın sahip olması gereken bazı özellikler aşağıdaki gibidir: ● Müfredatta öğrencilerin ulaşması hedeflenen teknoloji kullanma becerilerinin ve bu becerileri kazandırmada kullanılacak stratejilerin tanımlanmış olması, ● Teknoloji kullanımı müfredatın kalitesini ve öğrencilerin eğitiminde kullanılan öğretim methotlarının kalitesini arttırmalıdır ● Uygulama yaparak, problem çözerek, bireyselleştirilmiş ve zamana yayılmış bir şekilde öğrencilerin çalışmasına olanak sağlayarak öğrenim seviyesini arttırmalıdır ● İstek ve ilgilerine göre istedikleri bilgilere ulaşmaya yardımcı olmalıdır ● Aile ve toplum üyelerininde eğitimde aktif rol almasını sağlamak amacıyla onlara fırsaylar sunmalıdır ● Teknolojinin etkili kullanımı için öğretmenlerin eğitimi noktasında stratejiler açıkça belirlenmelidir (McNabb, Valdez, Nowakowski, & Hawkes, 1999). 2.1 Teknoloji Entegrasyon Geliştirme Süreci Teknoloji planını oluşturma ve uygulama sürecinde merkezinde öğrenci merkezli öğrenmeye odaklanmış olan 8 temel ögeden oluşan çok yönlü bir süreçtir. Aile, toplum bireyleri, akademisyenler ve alan uzmanlarından oluşan entegrasyon oluşturma komitesinden alınacak destek ile vizyon ve politikalar oluşturulmalıdır. Komisyon teknoloji ihtiyaç analizinden elde ettiği veri analizinden sonra çok katmanlı finansal kaynak stratejilerinin geliştirilmeli ve teknoloji alt yapısı oluşturulmalıdır. Tüm bu aşamalarda süreç ve sonuçların değerlendirilmesi döngü sel bir şekilde değerlendirilmelidir (McNabb, Valdez, Nowakowski, & Hawkes, 1999). 3. Çalışmanın Amacı Çalışma kapsamında hazırlanan Okul Teknoloji Planı,teknolojinin entegrasyonu sürecinde okul paydaşlarına düşen görev ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Okullar bazında yapılması gereken bu çalışma da asıl amaç;öğrencileri öğrenme sürecine teknoloji aracılığıyla dahil etmek ve öğrenme sürecini kolaylaştırmaktır. Öğrencilerin öğrenme eyleminde teknolojiyi de kullanarak aktif rol almalarında, okul paydaşlarına düşen görevler çalışmanın kilit noktasının oluşturmaktadır.Bu ilk aşamaya geçişte okulların kendilerine atfettikleri vizyon ve misyonları doğrultusunda geliştirilen “teknoloji vizyonu” da çalışmanın hareket noktasını oluşturmaktadır.Okullara teknolojiyi etkili ve verimli şekilde entegre etmek ve öğrencilerin en yüksek düzeyde fayda sağlamaları amacıyla hazırlanan bu çalışm a, Bursa ili Nilüfer ilçesinde bulunan Eşref Ergin İlk ve Ortaokulu için hazırlanmıştır ve okulun 3 yıllık teknoloji planını içermektedir. Bu plan, okulun mevcut durum analizini, okulun mevcut misyonu ve vizyonuna uygun olarak belirlenen teknoloji vizyonunu, bu teknoloji vizyonu ışığında ulaşılması planlanan hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için uygulanması gereken eylemleri içermektedir. 4. Uygulama Araştırmamızda durum çalışması metodu kullanılmıştır. Ayrıca durum çalışması desenlerinden “iç içe geçmiş tek durum deseni” kullanılmıştır. Bu araştırma deseninde, tek bir durum içinde çoğu kez birden fazla alt tabaka veya birim olabilmektedir. Yin (1994)’e göre durum çalışması; “Güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül (ampirik) bir araştırma yöntemidir.” Meriam (1988)’e göre durum çalışması; “Bir örneğin, olgunun veya sosyal birimin, yoğun, bütüncül bir biçimde tanımlanması ve analizidir.” Creswell (2007)’e göre durum çalışması; “Araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış bir veya birkaç durumu çoklu kaynakları içeren veri toplama araçları (gözlemler, görüşmeler, görsel-işitseller, dokümanlar, raporlar) ile derinlemesine incelediği, durumların ve duruma bağlı temaların tanımlandığı nitel bir araştırma yaklaşımıdır. Durum çalışmaları hem nitel hem de nicel araştırmalarda kullanılabilir ve amaç belirli bir durumu aydınlatmaktır. Bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır. 4.1 Verilerin Toplanma sı ve Analizi Teknolojinin okulun ve paydaşların ihtiyaçlarına karşılık verip vermediğini, mevcut donanım ve yazılımın yeterliliğini, paydaşların teknoloji kullanımına ait algılarını ve bilgi düzeylerini belirlemek ve okullarda teknoloji planı hazırlamanın gerekliliğini vurgulamak amacıyla bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve veli olmak üzere 4 farklı kategoriden oluşmaktadır. Anket “Eşref Ergin İlköğretim Okulu’ndaki çalışma grubuna uygulandıktan sonra elde edilen bilgiler Excel programına girilip, hazırlanan formüllerle yüzdeler (%) hesaplanmıştır ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. 4.2 Bulgular Okullara teknolojiyi entegre etmek ve öğrencileri öğrenme sürecine dahil etmek amacıyla geliştirilen okul teknoloji planının anket verileri analizi sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki gibi yorumlanmıştır. ● Ankete katılan öğrencilerin hepsinin evinde bilgisayar ve internet bağlantısı vardır ve internet başında en az 1-2 saat vakit harcamaktadırlar.Buna rağmen %50’ si okulun web sitesini hiç ziyaret etmemiştir ve genelde sosyal paylaşım sitelerinde ve oyun sitelerinde vakitlerini geçirmektedirler. Buradan öğrenciler açısından okulun web sitesinin ihtiyaca cevap vermediği ve etkili kullanılmadığı sonucuna, öğrencilerin evde yeterli teknolojiye sahip oldukları ama teknolojiyi gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde kullanmadıkları sonucuna varılabilir. ● Öğrencilerin çoğunluğu okulda teknolojiyi gerekli görmekte fakat var olan teknolojiyi yeterli görmemektedir. Bu da öğrencilerin öğretmenlerinin var olan teknolojik ekipmanları derslerinde verimli kullanamadıklarını düşündükleri bu yüzden yeni ve bireysel kullanıma olanak sağlayacak teknolojik ekipmanlara ihtiyaç duydukları sonucuna varılabilir.Ayrıca öğrencilerin %33.3’lük kısmı okuldaki teknolojinin yeterli olup olmadığı konusunda kararsız kalmaktadır bu da öğrencilerin bir kısmının teknolojik ekipmanların ne amaçla ve nasıl kullanılması gerektikleri konusunda bilgi sahibi olmadıkları sonucuna varılabilir. ● Ankete katılan öğretmenlerin hepsinin evinde bilgisayar ve internet bağlantısı olmasına rağmen kendilerini mesleki ve teknolojik açıdan yeterli görmemektedirler buradan da öğretmenlerin var olan teknolojiyi mesleki gelişimleri açısından verimli kullanmadıkları sonucuna varılabilir. ● Ankete katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu okulda teknolojiyi gerekli görürken %33,3’lük bir kısım yeterli görmemektedir, çünkü teknolojiyi derslerinde kullanmaları için gerekli uygulamalar ve yazılımların ve hatta bazı sınıflarda gerekli donanımın olmadığını söylemektedirler. Buradan öğretmenlerin teknoloji kullanamaya istekli oldukları fakat gerek kendilerinin gelişimini destekleyecek gerekse öğrenme ve öğretme sürecinde kullanacakları yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmadıkları sonucuna varılabilir. ● Ankete katılan velilerin çoğunun evinde bilgisayar ve tamamının internet bağlantısı olmasına rağmen ankete katılan öğrenciler ailelerini teknolojik açıdan yeterli görmemektedir.Bu da öğrencilerin gözünde ailelerin yeterli ve gerekli teknolojik bilgiye sahip olmadığı kanısının oluşmasına yol açtığı sonucuna varılabilir. ● Veliler genelde interneti sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçirmek için kullanmaktadırlar buradan da evdeki teknolojik imkanların veliler açısından etkili kullanılmadığı sonucuna varılabilir. ● Velilerin hepsi teknolojinin okulda gerekli olduğu konusunda hemfikirdirler fakat %40’lık bir kısım okuldaki teknoloji yeterli bulmaktadır bu da bazı velilerin okuldaki teknolojik yapıdan haberdar olmadığı ve derslerde hangi teknolojik ekipmanların ne amaçla kullanıldığı bilgisine sahip olmadıkları sonucuna varılabilir. 5. Sonuç ve Öneril er Geliştirilen “Eşref Ergin Ortaokulu Teknoloji Planı “nın amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için çalışma kapsamında süreci değerlendirme kısımları oluşturulmuştur. Bu kapsamda süreç öncelikle genel olarak daha sonrada yıllar bazında ayrı ayrı değerlendirilecek ve gerekli revizyon çalışmalarına yer verilecektir.Genel değerlendirmede; belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla her bir yılın dönem sonunda o yıl yapılan çalışmalara ait anket ve mülakatlar gerçekleştirilecektir. Hazırlanacak anket ve mülakatların içeriği oluşturulurken, ulaşılmak istenen hedefe dair belirtilen stratejik eylem planında 3 yıla ayrılarak yazılan kısımlar baz alınacak ve her yıl için belirtilen sorumlu kişilere, teknoloji komitesi tarafından belirlenen 2 kişi tarafından uygulanması planlanacaktır. Elde edilen veriler teknoloji komitesinde bulunan öğretim üyesi ve bilişim teknolojileri öğretmeni ile analiz edilecek ve teknoloji planı için revize işlemi gereken noktalar belirlenecektir. “Nereden, nereye?” başlığı altında her yılın Haziran ayı başında düzenlenen toplantı ile sonuçlar paydaşlar ile paylaşılacaktır.Sürecin değerlendirmesinde ise; her yıl belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmek için yıllar bazında yapılacaktır. Çalışması yapılan plan uygulamaya geçmemiştir, fakat hazırlanan teknoloji planı planlandığı şekilde uygulandığı takdirde alanda pilot çalışma olarak yer alabilir ve aynı zamanda farklı okullara da uyarlanabilir. Yapılan çalışma şimdilik Eşref Ergin Okulu’ nun okul profili göz önüne alınarak hazırlanmıştır ileri de yapılacak çalışmalarda okul sayıları artırılabilir ve aynı ilçede bulunan okullara da uygulanarak okullar arasındaki dijital uçurumun en aza indirgenmesi sağlanabilir.Böylelikle çalışma teknolojinin okullara entegre edilmesinde standartlaşmaya fayda sağlayabilir. Bu nedenle de bu çalışma ileri de yapılacak çalışmalara ışık tutacak nitelikte bir çalışmadır.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Kurumsal Internet Politikaları
Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC