18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSağlık Sektörü Personeli için Karma Bir Hizmetiçi Eğitim Programı Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hilal Seda Yıldız-Aybek
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hilalsedayildiz_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: İrem Aydın-Menderis
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: iremaydin85_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelersağlık, hizmetiçi eğitim, açık ve uzaktan öğrenme, öğretim tasarımı
ÖzetHizmetiçi eğitim uygulamaları genel olarak çağa uygun bilgi ve yeterliklere sahip olma, yeni teknolojiler kullanma, takım çalışması yapabilme gibi beceriler kazandırmaktadır. Bu hizmetiçi eğitimler ihtiyaçlar, hedef kitle ve teknolojik altyapı gözönünde bulundurularak kimi zaman çevrimiçi kimi zaman ise yüzyüze ortamlarda gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlık sektöründe çalışanların hizmetiçi eğitimlerini uzaktan ve yüzyüze iletişim, etkileşim ve öğretim yöntemleriyle sağlamak için bir karma hizmetiçi eğitim programı tasarlamaktır. Program, Association for Educational Communications and Technology (AECT)’nin 2015 yılında lisansüstü öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği bir öğretim tasarımı yarışmasına katılım amacıyla, bu yarışmada belirlenen şartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Araştırmacılar, kendilerine yarışma komitesi tarafından sunulmuş olan bilgileri (personelin çalışma saatler, sayısı, çalışma alanları ve sahip olmaları gereken farklı türde yeterlikler, teknolojik araçlara erişim imkanları, ders içerikleri vb.) dikkate alarak karma (blended) bir hizmetiçi eğitim programı geliştirmişlerdir. Geliştirilen program, 25000 sağlık çalışanı için hazırlanmış olup 20 saatlik bir ders sürecini kapsamaktadır. Buna ek olarak, tasarım aşamasında yetişkinlerin öğrenmesi ile ilgili özellikler dikkate alınmıştır. Canvas öğrenme yönetim sistemi dahilinde sunulması planlanan hizmetiçi eğitim programı için, eğitim süreci, ölçme ve değerlendirme stratejileri, kullanılacak öğretim ortam ve araçları belirlenmiş ve bütçe çizelgesi ile çalışma takvimi oluşturulmuştur.
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC