18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkArtırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarı Ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Agâh Tuğrul KORUCU
Org: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: agah.korucu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Tarık GENÇTÜRK
Org: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: tarikgencturk_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Cem SEZER
Org: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: cmszr09_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerArtırılmış Gerçeklik, Eğitim, Mobil Teknolojiler, FATİH Projesi, Öğrenci Başarısı, Tutum
ÖzetÖzet: Günümüzde eğitim ortamlarında güncel teknolojilerin kullanılmasına yönelik gereklilikler her geçen gün önemli bir hâl almaktadır. Teknolojideki gelişmeler sayesinde her geçen gün birçok yeni uygulama ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu teknolojilerden biride artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) alanında geliştirilen uygulamalardır. Artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin gerçek dünya ile harmanlandığı, aynı zamanda gerçek ve sanal nesnelerin birbirleri ile etkileşim içinde bulunduğu teknoloji olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılması etkileşimi arttırmaktadır ayrıca sanal ortama entegre edilmiş uygulamalar öğrenciye sanal ortamda gerçekçi bir öğretim ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda artırılmış gerçeklik uygulamaları ile bilişim 5. Ve 6. sınıf bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerin başarı ve tutumları incelenmiştir. Çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim ortamlarında etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu olarak 2015-2016 Öğretim yılı Konya ili Çumra ilçesinde bulunan Merkez Atatürk Ortaokulu bünyesinde öğrenim görmekte olan 120 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi belirlenmiştir. Verilen toplanması için tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmada öncelikle artırılmış gerçeklik uygulamalarının çalışma mantığı açıklanmış daha sonra da öğrencilere uygulamalar gösterilip, öğrencilerin bu uygulamaları kullanması sağlanmıştır. Yapılan çalışma artırılmış gerçeklik teknolojilerinin bilişim teknolojileri dersinde kullanımı ile öğrencilerin tutumlarını bulmak üzere yapılmış bir çalışma olup; Küçük, Yılmaz, Baydaş ve Göktaş(2014) tarafından geliştirilen 5’li likert (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) türünde oluşturulan 15 maddeden oluşan “Artırılmış Gerçeklik Tutum Ölçeği” kullanılarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin başarı ve tutumlarına olan etkisinin sonuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı olan Cronbach α değeri 0.83 olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmada verilen çözümlenebilmesi için Spss (Statistical Package for the Social Sciences) programından ve standart sapma, ortalama, yüzde, korelasyon, t-testi ve varyans analizi istatiksel tekniklerinden yararlanılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Arttırılmış Gerçeklik, IPTV, VoIP
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC