18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkOrtaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Agah Toğrul Korucu
Org: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: agah.korucu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mustafa Mücahit Gündoğdu
Org: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: mmucahitgundogdu_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: İsmail Fatih Yavuzaslan
Org: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: ismailfatihyavuzaslan_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerEtkilişimli Tahta, Eğitim, FATİH Projesi
Özet21. yüzyılda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve değişimlerin ortaya çıkması ile ülkemizde eğitim alanında bu gelişmelere ayak uydurmak için Fırsat Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi hayata geçirilmiştir. Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve teknolojik altyapıyı iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının derslerde etkin ve daha çok duyu organına hitap edecek şekilde kullanımı için, okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda. ortaokul öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya yönelik görüşleri büyük önem taşımaktadır. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahtalara yönelik görüşlerinin farklı değişkenlere göre değişiklik gösterip göstermedği incelenmiştir. Çalışma grubu olarak, 2015-2016 yılı Bozkır Atatürk Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okumakta 200 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi benimsenmiş olup verilerin toplanmasında tarama modelinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak , Bağcı (2013) tarafından geliştirilen Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşleri Belirleme Anketi (ETGA) likert tipinde olup, sorulara verilen yanıtlar “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum”şeklinde sunulan anket öğrencilere uygulanarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde Spss istatistik paket programından ve standart sapma, yüzde, ortalama korelasyon, varyans analiz ile t-testi istatiksel tekniklerinden faydalanılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
AB-KısaBildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC