18. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkademik Eğitimde Yeni Bir Etkileşim Deneyimi önerisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Behiç Alp Aytekin
Org: Mardin Artuklu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: alpaytekin_AT_gmail.com
Anahtar Kelimelerİlerlemeci Eğitim, Örtük Bilgi Aktarımı, Facebook, Eğitimde Etkileşim ve Sürdürülebilirlik, Öğrenci Öğrenme Döngüsü
ÖzetAkademik Eğitimde Yeni Bir Etkileşim Deneyimi Önerisi Bu bildiri metninde temel olarak amaçlanan; uygulamalı eğitim içeriklerinin günlük hayat deneyimleri ile yeniden bir araya getirilmesi, bilgi ve deneyim aktarımının, etkileşiminin arttırılabilmesidir. Böylelikle öğrenci merkezli, etkileşim odaklı ve sürdürülebilir bir uygulamalı eğitim yaklaşımının kurulabilmesi amaçlanmaktadır. Bunu sağlayabilmek için, örtük bilgi aktarım süreçlerini araştıran, katılımcı tasarım temelli ve teknolojik destekli çalışmaların bulguları temel veriler olarak değerlendirilmektedir. Bu bildiri metni ile araştırmalardan elde edilen bulguları değerlendirmenin yanı sıra, bilgi ve deneyim aktarımı süreçlerinde teknolojik desteğin arttırılmasına yönelik yeni bir entegrasyon modeli de önerilmektedir. Bu gündem ile reklam ve pazarlama alanına ait olan “kullanıcı yaşam döngüsü” gibi bir kavram; bilgi ve deneyim aktarımı süreçlerine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için Dewey’in ilerlemeci eğitim fikrinin özünü oluşturan günlük yaşam deneyimi ve kültürel kaynaklardan yola çıkılması gibi temel başlıklar kavram olarak tutulmakta; Facebook ise entegrasyona aracılık edecek teknolojik araç olarak araştırma dahilinde yer almaktadır. Uygulamalı eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için teknolojik tarafta gelişen olanaklar ile yeni bir “öğrenci öğrenme döngüsü” yapısının kurulabileceği tartışılmaktadır. Bu yapının süreçleri için döngünün metriklerinin tanımlanabilmesinin, sürdürülebilir bilgi ve deneyim aktarım süreçlerine olumlu anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. // (AB-BİLDİRİ)
Başlıklar Akademik Konular:
AB-Bildiri
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
İnternet ve Sosyal Bilimler
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Sosyal Ağlar: Analiz, Etkiler, Eğitim ve İş Dünyası
Yeni Medya
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC