18. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİnternet Erişilebilirliği Farkındalık Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan TÜZÜN
Org: Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Country: TR
E-mail: htuzun_AT_hacettepe.edu.tr

Yazar 2
Name: Güray ARIK
Org: Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Country: TR
E-mail: arikguray_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Muhittin ŞAHİN
Org: Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Country: TR
E-mail: sahinmuhittin_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Tansel TEPE
Org: Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Country: TR
E-mail: tepetansel_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Abdullah Yasin GÜNDÜZ
Org: Hacettepe Üniversitesi BÖTE
Country: TR
E-mail: a.yasingunduz_AT_hacettepe.edu.tr
Anahtar Kelimelerİnternet Erişilebilirliği, Web Erişilebilirliği, Erişilebilirlik Farkındalığı, Engelliler
ÖzetBu araştırma ile öğretim programlarında web tasarımına yönelik derslerin yer aldığı üç üniversitenin BÖTE bölümlerinde lisans eğitimlerine devam eden öğrencilerin erişilebilirlik farkındalık seviyelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışma keşfetmeye dayalı bir durum çalışmasıdır. Erişilebilirlik farkındalığını değerlendirmek maksadıyla 15 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Ege, Hacettepe ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin BÖTE bölümlerinde öğrenimlerine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. 66’sı erkek, 65’i kadın olmak üzere toplam 131 gönüllü öğrenci çalışmaya katılmıştır. İnternet sitesi tasarım sürecinde, öğrencilerin erişilebilirlik farkındalığının belirlenebilmesi için veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Engelliler İçin Web Erişilebilirlik Farkındalığı Anket Formu” kullanılmıştır. Bu anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcılara ait demografik bilgilerden, ikinci bölüm katılımcıların engelli bireylerin erişebilirliklerine yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek için hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan, üçüncü bölüm ise web sitelerinin engelli bireyler için erişilebilir olması için tasarımda ne gibi taktiklerin izlenmesi gerektiğini belirlemeye yönelik açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Yapılan analiz sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin; • HTML ve web tasarımı bilgi düzeylerinin orta ve üstü düzeyde olduğu, • Yarıdan fazlasının internet erişilebilirliği kavramı hakkında bilgi sahibi olmadığı, • Engelli bireylerin interneti kullanırken karşılaştıkları problemlere ilişkin olarak yarıdan fazlasının engelli bireylerin internet kullandıklarını dahi bilmediği, • Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu (Web Content Accessibility Guides-WCAG) hakkında bilgi seviyelerinin çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada BÖTE Bölümü’nde öğrenimlerine devam eden öğrencilerin engelliler için web erişilebilirlik farkındalığı belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanması sonucunda öğrencilerin farkındalık düzeylerinin düşük seviyede olduğu söylenebilir. Gelecek araştırmalarda bu seviyenin neden düşük çıktığı yönünde veya nasıl yükseltilebileceğine ilişkin olarak öğrenciler ve bu konuda çalışan uzmanlar ile detaylı görüşmeler yapılabilir.
Başlıklar AB-Bildiri
Engelsiz Bilişim ve W3C Standartları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC