18. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık"E-Devlet Uygulamaları" ve "Güven" İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Aydın İli Örneği)
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Erdem Akgul
Org: Adnan Menderes University
Country: TR
E-mail: alierdemakgul_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilişim Teknolojileri, Devlet, E-Devlet, Güven, İnternet
Özet"E-Devlet Uygulamaları" ve "Güven" İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Aydın İli Örneği) - An Evaluation on E-Government Practices and Trust Relation: In Aydın - İletişim teknolojileri, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden sonra hızlı bir gelişme kaydederek günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilgisayar ağ ve teknolojilerinin gelişmesi, yaygınlaşması neticesinde zaman ve mekan sınırları oldukça zorlanmaya başlanmış, insanların birbiriyle olan iletişimi küresel boyuta taşarak kolaylaşmıştır. Teknolojik gelişme ve onun tetiklediği dönüşüm, baş döndürücü bir hızla devam etmektedir ve pek çok husus üzerinde değişime neden olmaktadır. Devlet olgusu da bunlardan biridir. “E-devlet” de zaman içerisinde gittikçe artan gereksinimlerin yarattığı, bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla ayakta duracak olan yeni devlet anlayışının bir ifadesidir. “E-devlet”; devlet-yurttaş, devlet-özel sektör ve devlet-sivil toplum başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerde daha etkin, şeffaf ve hesap veren bir yönetişim amaçlamaktadır. "Güven" ise insanların ve kurumların ortak birtakım amaçlar doğrultusunda bir araya gelip işbirliği yağmalarını, dayanışma içerisinde bulunmalarını, çevrelerince desteklenip varlıklarını devam ettirmelerini sağlayan bir bağdır. E-devlet uygulamaları ile güven ilişkisinin de böylesi bir süreç içerisinde ele alınıp incelenmesi sosyolojik bir gerekliliktir. Bir alan araştırmasına dayanan bu çalışmayla, “e-devlet uygulamaları ve güven ilişkisi” Aydın İl merkezi örneğinde sosyolojik olarak ele alınıp, değerlendirilecektir. An Evaluation on E-Government Practices and Trust Relation: In Aydın Abstract: Communication technologies have become an inseparable part of daily life advancing expeditious especially after the last quarter of the 20th century. In consequence of development and spreading widely of computer networks and technologies, boundaries of time and place have been highly compelled and communication of people with each other has become easier going beyond the global dimension. Technological development and its triggered transformation continue with a dizzying speed and cause a change on many issues. State is one of them. “E-government” is an expression of the new government concept which has been caused by the increasing requirements in time and will stand by means of information and communication technologies. “E-government” aims a more effective, transparent and an accountable governance in relations especially with state-citizen, government-private sector and government-civil society and then with other institutions and organizations. Trust is a bond that binds people together to provide them to work in accordance and cooperation and helps them to prolong their existence. It is a sociological necessity that "e-government practices-trust" relation are also worked and examined in such a process. With this field study-based work, it is aimed to search; "e-government practices-trust" relation have been examined sociologically in Aydın city center. Key Words: Information Technologies, Government, E-Government, Trust, Internet
Başlıklar AB-Bildiri
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC