19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Bilimciler için Özgür Yazılımla Veri Analizine Giriş
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Eren Can Aybek
Org: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: erencan_AT_aybek.net

Yazar 2
Name: Hilal Seda Yıldız Aybek
Org: Bağımsız Araştırmacı
Country: TR
E-mail: hilalsedayildiz_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar Kelimeleristatistik, veri analizi, jasp, ortalama karşılaştırma, korelasyon, regresyon, faktör analizi, madde analizi, güvenilirlik
Özet
AMAÇ
----------------------
Bu kursun amacı, özellikle sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında çalışan
araştırmacıların, veri analizini özgür bir yazılım olan JASP ile yapabilmelerini, 
analiz çıktılarını yorumlayıp raporlayabilmelerini sağlamaktır.

Bu kursu tamamlayan katılımcıların şu yeterliliklere sahip olması beklenmektedir:

	-JASP yazılımını kurabilmek
	-Ölçme aracına uygun değişkenleri tanımlayıp, veri girişi yapabilmek
	-Verileri analize hazırlayabilmek
	-Betimsel istatistikleri yapabilmek
	-İki değişken arasındaki korelasyonu hesaplayabilmek
	-İki ya da daha fazla ortalama ya da ortancayı karşılaştırabilmek
	-Regresyon modeli kurabilmek
	-Madde analizi yapabilmek
	-Açımlayıcı faktör analizi yapabilmek
	-Güvenilirlik kanıtı elde edebilmek
	-Yaptığı analizin çıktılarını raporlayabilmek


HEDEF KİTLE
----------------------
Kursun hedef kitlesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmakla birlikte, programda 
yer alan analizler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes kursa kayıt olabilir.

ÖN KOŞUL
----------------------
Kursun herhangi bir ön koşulu yoktur. Tüm analizlerin ne için yapıldığı, varsayımlarının 
ne olduğu, analizin nasıl yapıldığı ve çıktılarının nasıl yorumlanacağı; son olarak analiz 
çıktılarının nasıl raporlanması gerektiği yeni başlayanların düzeyinde işlenecektir. Ayrıca
SPSS Statistics yazılımına benzer / eşdeğer bir yazılım ile çalışmak isteyenler kursa 
katılabilirler.

GÜNLÜK PROGRAM
----------------------
1. Gün, 1. Yarım Gün
Değişkenlerin tanımlanması
Veri girişi
Verilerin analize hazır hale getirilmesi

1. Gün, 2. Yarım Gün
JASP
	Yazılımın kurulumu
	Menülerin tanıtımı
	Verilerin içe aktarımı

2. Gün, 1. Yarım Gün
Betimsel istatistikler
	Frekans ve yüzdelerin hesaplanması
	Ortalama, ortanca, tepedeğer ve standart sapma
Çapraz tablolar
	Ki-kare
Korelasyon
	Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı
	Spearman sıra farkları korelasyon katsayısı
	

2. Gün, 2. Yarım Gün
Ortalama ve ortancaların karşılaştırılması
	Bağımsız gruplar için t-testi
	Mann Whitney U testi
	Bağımlı gruplar için t-testi
	Wilcoxon işaretli sıralar testi

3. Gün, 1. Yarım Gün
Ortalama ve ortancaların karşılaştırılması
	Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
	Kruskal Wallis H testi
	
3. Gün, 2. Yarım Gün
Regresyon
	Basit doğrusal regresyon
	Çoklu doğrusal regresyon

4. Gün, 1. Yarım Gün
Madde analizi
Açımlayıcı faktör analizi

4. Gün, 2. Yarım Gün
Açımlayıcı faktör analizi (devam)
Güvenilirlik kanıtlarının elde edilmesi

GENEL NOTLAR
----------------------
Katılımcıların yanında kişisel bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir 
GNU/Linux, Windows ya  da OSX olabilir).

Kursun verimliliği bakımından en fazla 20 katılımcı ile çalışılması planlanmaktadır.
Başlıklar AB-Kurs
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC